แนะนำคณะ
     ผู้บริหาร
     อาจารย์/บุคลากร
     คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน
      หน่วยงานภายในคณะฯ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
       การรับเข้าศึกษาต่อ
       รายละเอียดค่าทำเนียบการศึกษา
     ประกันคุณภาพการศึกษา
     ผลงานคณะ
       ประเมินการเรียนการสอน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     ประกาศ/คำสั่ง
     เอกสารเผยแพร่
     ตราประจำคณะ
     การแต่งกาย
     ระบบสารสนเทศ
     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
     ข่าว/ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
     รวมเวบไซต์ที่น่าสนใจ
     ถามตอบปัญหาการศึกษา
     กองทุนพัฒนานิสิต
     Dowload ฟอร์มบันทึกข้อความ
 

   
  ข่าวน่าสนใจ  
 
 
 
ปฐมนิเทศ57_แนะนำหลักสูตรและการเรียน
ปฐมนิทเศ57_กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประกาศสมัครรับทุนการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิต ที่มีคุณสมบัติตรงตามความระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียดที่นี้ ยื่นส่งไฟล์แบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดแล้ว พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD และส่งเอกสารได้ที่ห้องส่วนงานจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ต.ค. 2557 นี้เท่านั้น 
นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะของใบคำร้องได้ที่นี่
 
 
-บริษัท 25 ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา
APBS is a Tunisian Business School that is deliverring Bachelor and MBA programs that are accredited by the Tunisian Ministry of Higher Education and Scientfic Research
-บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาส่งผลงานประกวดและร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อรับฟังกติกา โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P. Honda ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคาร 10
-บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดแผนการตลาด Isuzu Marketing Brains Challenge 2014
-ธนาคารออมสิน ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ "ออมสิน จาก ร้อย สู่ ล้าน " ปีที่ 2
-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วางแผนสื่อสารการตลาด (IMC Plan) โครงการ AIS -BrandAge Award ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ ปีที่ 8
ตารางการใช้อาคารพละ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
-ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวัตกรรม "True Innovation Awards 2014 : The New ERA secson 2"
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย AgreenSkills and AgreenSkill+Postdoctoral Research Fellowships
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2558 จาก Nationai Chag Hsig University ไต้หวัน
บริษัท Kerry Logistics เปิดรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2557 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
The Association of Governing of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB) in partnership with the Higher Education Leadership Academy (AKEPT)
Intercultural Discovery and Exchange in Asia Project (IDEA Project) .Wewould like to invite students from your university, and we hope you can assist us in promoting the IDEA project on your campus.
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอร่วมกับบริติช เคาน์ซิล และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ขอเชิญร่วมประชุมระหว่างประเทศซีมีโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2558
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Up-to_date Databases for Librarian
มหาวิทยาลัยกาดยาห์มาดา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขอเชิญร่วมประชุม Jogva Internationsl Conference ในหัวข้อ "The role of Youth Leadership in Managing Global Issues"
สมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก จัดสัมมนา ครั้งที่ 14 (The 14th Asia Pacific Student Services Association International Conference)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการ Young CFO-Cororate Financial Officer 2014
ประกาศสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุุคลเป็นพนักงานมหาวิทลัยเงินรายได้
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) งาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ" (IP innovation and Technology Expo -IPTEx 2014)
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์
บริษัท เคบิวต์ แอนดีไวด์ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกระยะสั้น ระยะที่ 2 (JENESYS 2.0) สาขาย่อย "การท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย"(Tourism for Thailand)
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
 

ฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิทยาการจัดการได้ ที่นี่
ใบรับรองแพทย์ตามเกณฑ์ ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินงบประมาณ)  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินรายได้) ที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน ๓ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ส่วนงานวิจัย) จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ด้านการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน ๒ อัตรา    
 

  ประกาศสอบราคา :เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ๑ รายการ
  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๐๔/๒๕๕๗
  ประกาศสอบราคา :เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๑๕/๒๕๕๗
  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักของนิสิตและบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวม ๒ จำนวน ๑ งาน เลขที่ ๐๖/๒๕๕๗

  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงการ วัน-ทู-คอล แบรนด์เอจ อวอร์ด ปีที่ 6 ตอน Tic Tac Tour ท่องทั่วไทย รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย" ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ KU NEWS ฉบับที่ 138 ที่สามารถคว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด 2013 ในการประกวด "HP IMC Plan Challenge 2013 ทัชแล้วใช่ ใช้แล้วชอบ ตอบครบทุกความต้องการ"

   
 
 
 
 
 
 
 
 
#

 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2380-1 , 0818556406  โทรสาร 0-3835-2380-1
<< เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IExplorer 8 และ ขนาดหน้าจอ 1152x864 >>