ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ภารกิจ
แผนพัฒนากลยุทธ์
หลักจรรยาบรรณคณะฯ
 

แผนพัฒนากลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ

เป้าประสงค์
  

 1.    ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ (C2)
 2. การบริการวิชาการได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือ (C3)
 3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยทั้งภายในและภายนอก (I5)
 4. มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (I6)
 5. มีระบบและกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ (I7)

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของงานวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 2. ร้อยละของงานวิจัยทั้งหมดที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานอื่น
 3. ร้อยละของงานวิจัยทั้งหมดที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
 4. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
 6. จำนวนผู้สนใจหรือเข้ารับการอบรมมีอัตราเพิ่มขึ้น (%)
 7. จำนวนหน่วยงานหรือองค์กรขอรับบริการวิชาการเพิ่มขึ้น
 8. การรับบริการซ้ำ (%)
 9. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการความร่วมมือ
 10. มีจำนวนฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานวิจัย
 11. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย
 12. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ไม่เป็นไปตามแผน
 13. จำนวนทุนสนับสนุนการบริการวิชาการต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด

โครงการ / กิจกรรม

 1. โครงการให้ความรู้ “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย” (C2,I6)
 2. โครงการให้ความรู้ “การสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ” (C2,I6)
 3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย (MIS ของคณะฯ) (C2,I6)
 4. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (C3)
 5. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก (รางวัลด้านบริการวิชาการ) (C3,I5,I7)
 6. จัดทำแผนงานบริการวิชาการเชิงรุกและเชิงรับ (I7)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์
    

 1.   มีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (L1)
 2. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (L2)
 3. มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (L3)

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามกำหนด
 2. จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการในระดับดี - ดีมาก

โครงการ / กิจกรรม

 1. โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ (L1)
 2. โครงการอบรมทักษะการเขียนตำรา / บทความทางวิชาการ (L1)
 3. โครงการให้ความรู้ “เส้นทางสู่ตำแหน่งชำนาญการ (สายสนับสนุน)” (L1)
 4. การสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรมในแต่ละสายงาน (L1)
 5. โครงการจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (L2)
 6. โครงการจัดทำ E-Journal (L2)
 7. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากรในคณะฯ (L3)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์
     

 1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต (C1)
 2. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ (I1)
 3. มีการจัดการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (I2)
 4. มีระบบการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า (I3)
 5. มีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ (I4)

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนรางวัลทางวิชาการที่นิสิตได้รับในแต่ละปีการศึกษา
 2. ร้อยละของบัณฑิตที่จบต้องผ่านสมรรถนะของคณะฯ ภายในเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด
 3. ร้อยละความสนใจของผู้ประกอบการต่อหลักสูตร (วิจัยสถาบัน)
 4. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป
 6. ร้อยละของนิสิตที่จบตามแผนการศึกษา
 7. ร้อยละของนิสิตที่ได้ผลการเรียนเพิ่มขึ้น
 8. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม

 1. โครงการส่งเสริมการประกวดแผนการตลาด / แผนธุรกิจ (C1)
 2. โครงการส่งเสริมการประกวดการแข่งขันการลงทุน / ด้านการจัดการโลจิสติกส์ (C1)
 3. โครงการวัดสมรรถนะบัณฑิตใหม่ (C1)
 4. โครงการจัดสอบ TOEIC (C1)
 5. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (I1)
 6. โครงการสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิต (I1)
 7. โครงการวิจัยสถาบัน (I1)
 8. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแสดงสถานะภาพและการติดตามของแผนการเรียน (I2)
 9. โครงการวิจัยในชั้นเรียน (I2)
 10. โครงการศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน (I3)
 11. โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (I3)
 12. โครงการพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ทุกด้าน (I3)
 13. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพ (I4)
 14. โครงการฝึกอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำประกันคุณภาพ (I4)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่ดี (C4)
 2. มีการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (I8)
 3. มีประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ (I9)
 4. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (L4)
 5. งบประมาณรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการดำเนินงาน (F1)
 6. มีระบบบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (F2)

ตัวชี้วัด

 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี – ดีมาก
 2. ร้อยละของการร้องเรียนจากผู้รับบริการ
 3. ร้อยละระดับมาตรฐานการบริการสูงขึ้นทุกไตรมาส
 4. ร้อยละของการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย
 5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี – ดีมาก
 6. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 7. จำนวนเงินเหลือจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (%)
 8. การจัดสรรเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ (%)

โครงการ / กิจกรรม

 1. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกหน่วยงาน (C4)
 2. การสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร (C4)
 3. การวิเคราะห์ผลการร้องเรียนของผู้รับบริการทั้งหมด (C4)
 4. โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (I8)
 5. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (I9)
 6. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะฯ (L4)
 7. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (F1)
 8. การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (F2)
 9. การวิเคราะห์และติดตามแผนงบประมาณที่ได้รับ (F2)