แนะนำคณะ
     ผู้บริหาร
     อาจารย์/บุคลากร
     คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน
      หน่วยงานภายในคณะฯ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
       การรับเข้าศึกษาต่อ
       รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ประกันคุณภาพการศึกษา
     ผลงานคณะ
       ประเมินการเรียนการสอน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     ประกาศ/คำสั่ง
     เอกสารเผยแพร่
     ตราประจำคณะ
     การแต่งกาย
     ระบบสารสนเทศ
     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
     ข่าว/ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
     รวมเวบไซต์ที่น่าสนใจ
     Dowload ฟอร์มบันทึกข้อความ
    
  ข่าวน่าสนใจ  
 
 
แผนการเรียนคณะวิทยาการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา2558
 
คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประกาศเรื่องการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารทุน เปิดรับคัดเลือกนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสุจริต ปี 2
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิต ที่มีคุณสมบัติตรงตามความระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียดที่นี้
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ประจำปี 2557  
นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะของใบคำร้องได้ที่นี่
 
 
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบข้อเขียน ในโครงการ "นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 29" วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์แนบ
บริษัทแอคุชเน็ค ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน 1 อัตรา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวด "แนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ"
บริษัทแหลมทองสหการจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานนิสิตจบใหม่ปีการศึกษา 2558 หลายอัตรา
บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ในสาขาดังต่อไปนี้
บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จะมาเปิดบูท เปิดรับสมัครพนักงาน ณ อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 24 เมษายน 2558
บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน 2 อัตรา
ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2558
บริษัท สำนักงาน เเอ็ม ซี จำกัด เปิดรับพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี
ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการ EXPERTS - SUSTAIN
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้ารับทุน โครงการ Lotus+ ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus Action 2 Project
บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ในนามของ เทสโก โลตัสขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประชุม เพื่อฟังการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศได้ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการ TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ "การประกวดเขียนแผนธุรกิจ Liesure and Learning @ Doi Tung"
บริษัท เอ.เอ..ซี. ออดิท เฟิร์ม จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประชาสัมพันธ์คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญโครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานอาเซียน (ASEAN MBA on Tourism Professinal)"
บริษัท CPALL ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ "Leadership Development Program"
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ TISCO Young Financial Planner Camp
บริษัท SCG จำกัด เปิดรับนักศึกษาปี 3 ฝึกงาน ในโครงการ SCG Excellent Internship
โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก ซอย 6 เปิดรับนิสิตเข้าฝึกงานหลายอัตรา
กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป “EXPERTS SUSTAIN” ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus ในรอบนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในทุกระดับการศึกษา โดย สถาบันการศึกษาของยุโรปที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
ประชาสัมพันธ์ทุนจากสหภาพยุโรป ERASMUS MUNDUS ในโครงการ The International Conference and Workshop on "Eramus Mundus & Beyond : EU-Asia Regional (West) Higher Education & Research Cooperration"
โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน
กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th AC21 Student World Forum 2015 in France
บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2558 ณ Pukyong National University (PKNU)สาธารณรัฐเกาหลี
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
บริษัท HONDA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ THAI HONDA EXCELLENT INTERNSHIP
-บริษัท 25 ลีสซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา
APBS is a Tunisian Business School that is deliverring Bachelor and MBA programs that are accredited by the Tunisian Ministry of Higher Education and Scientfic Research
 

           
ดาวน์โหลดใบสมัคร    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับเงินงบประมาณ  ,   สำหรับเงินรายได้ ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๑๒ อัตรา ๗ สาขาวิชา ดูรายละเอียดที่นี้    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านการการเงิน จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านบัญชี ๒ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านการตลาด จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศจำนวน ๒ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศจำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา , ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา    
 

  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฎิบัติการภาษา จำนวน 1 ชุด เลขที่ 09/2558
  ประกาศสอบราคา : เรื่อง สอบราคาซื้อแฟลชไดรฟ์ พร้อมกล่งบรรจุ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 10/2558

  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงการ วัน-ทู-คอล แบรนด์เอจ อวอร์ด ปีที่ 6 ตอน Tic Tac Tour ท่องทั่วไทย รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย" ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ KU NEWS ฉบับที่ 138 ที่สามารถคว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด 2013 ในการประกวด "HP IMC Plan Challenge 2013 ทัชแล้วใช่ ใช้แล้วชอบ ตอบครบทุกความต้องการ"

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
#

 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2380-1 , 0818556406  โทรสาร 0-3835-2380-1
<< เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IExplorer 8 และ ขนาดหน้าจอ 1152x864 >>