แนะนำคณะ
     ผู้บริหาร
     อาจารย์/บุคลากร
     คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน
      หน่วยงานภายในคณะฯ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
       การรับเข้าศึกษาต่อ
       รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ประกันคุณภาพการศึกษา
     ผลงานคณะ
       ประเมินการเรียนการสอน
     แบบฟอร์มต่างๆ
     ประกาศ/คำสั่ง
     เอกสารเผยแพร่
     ตราประจำคณะ
     การแต่งกาย
     ระบบสารสนเทศ
     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
     ข่าว/ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
     รวมเวบไซต์ที่น่าสนใจ
    
  ข่าวน่าสนใจ  
แผนการเรียนคณะวิทยาการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา2558
 
คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประกาศโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิต เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตรงตามความระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียดที่นี้
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการสอบซ้ำซ้อน
ประกาศคณะกรรมการบริหารทุน เปิดรับคัดเลือกนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสุจริต ปี 2
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ประจำปี 2558  
นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะของใบคำร้องได้ที่นี่
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Program for Academic Exchange (PAX) ประจำปี 2559-2560 จาก National Hsing University ไต้หวัน
บริษัท วาลิโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนิสิตเข้าฝึกงาน
ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Smart J-MAT) ขอเชิญนิสิตร่วมส่งแผนการตลาดโครงการประกวดการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 25
บริษัท เอ็ม พลัส อาร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน
สมาคมการบัญชีไทยขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับนิสิตจบใหม่ สมัครเป็นพนักงาน
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ DTN Bussiness Plan Award 2016
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เปิดรับสมัครงานในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงหนังสือครั้งที่ 12
บริษัท อิสท์ตินี่ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559-2560 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559-2560 จาก Kumamoto University
The 8th Okinawa Peace Prize Request for Candidate Nomination
แจ้งขยายเวลาการสมัครทุน EXPERTS4Asia และ EXPERTS SUSTAIN
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ในภาคตะวันออก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
บริษัท พี.เอ็ม. การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด เปิดรับสมัครงานในสายงานบัญชีหลายอัตรา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา โครงการ Hokkaido University President's Followship 2016 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2559
รับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนในโครงการ FEALAC Unaversity Discovery Year ประเทศบูรไนดารุสซาลาม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษษระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2559
Deluxe - Regarding aFreeding a Freelance Translator Job Opporttunity
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับปริญญาตรี
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "เรียนฟรีที่ยุโรปกับทุน ERASMUS+"
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ระดับประเทศ "Thailand Accounting Challenge" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคร หลายอัตรา หลายสาขาวิชา
บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (DENSO) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Accounting Staff
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2559 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก "Special Course for Sustainable Agriculture 2016" จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2559 จาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรปภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับเงินงบประมาณ  ,   สำหรับเงินรายได้ ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการเงิน จำนวน 4 อัตรา  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการจัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เพิ่มเติม)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา (เพิ่มเติม)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการจัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา  


  ภาพข่าวนิสิตคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับรางวัล จาก "อีซูซุ จากโครงการ อีซูซุ ....การตลาดรอบทิศแนวคิดใหม่" (ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า)
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงการ วัน-ทู-คอล แบรนด์เอจ อวอร์ด ปีที่ 6 ตอน Tic Tac Tour ท่องทั่วไทย รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ไอเดีย" ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ KU NEWS ฉบับที่ 138 ที่สามารถคว้ารางวัลแผนการสื่อสารการตลาด 2013 ในการประกวด "HP IMC Plan Challenge 2013 ทัชแล้วใช่ ใช้แล้วชอบ ตอบครบทุกความต้องการ"

   
 
 
 
 
 
 
 
 
#

 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. ทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
งานบริการการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 0-3835-2381 หรือ 0818556406  โทรสาร 0-3835-2381
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ 0-3835-2825  โทรสาร 0-3835-2380
<< เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ IExplorer 8 และ ขนาดหน้าจอ 1152x864 >>