คณะอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2014
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง ดารา โหราศสตร์ของไทยตายแล้ว?
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง แรงบันดาลใจสู่การมีชีวิตที่ดี
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
Shizuoka University ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมงาน International Alumni Reception In Bangkok
คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS ทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคร นิสิต-นักศึกษา เข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาการตลาด
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 3
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานบัญชีประจำต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทย จำนวนหลายอัตรา (ด่วน)
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศน์ เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 52 เรื่อง "ลับ ลวง พราง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
คณะเทคนิคการสัตรแพทย์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งภาพความประทับใจของท่านกับสุนัขแสนรักเข้าประกวด ในหัวข้อ "มิตรภาพ"
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ อินไซท์ เอ็ดเคชั่น เชิญร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Elite Universities Interview Program 2014
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตะแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
บริษัท พี.แอล.เอ.บิสซิเนส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากรและเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดโครงการฝึกกงานตามหลักนิเทศน์สหกิจ ประจำปี 2556 ในตำแหน่งพนักงานบัญชี
ประสัมสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557-2558 จาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการรัดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขัน Mricrosoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2014)
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการ "TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง" ในหัวข้อ "การประกวดแผนการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษาโครงการหลวง"
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญ นิสิต และนักศึกษาร่วมโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ จังหวัดของฉันในปี 2020
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดสอบคัดเลือกพนักงานหลายอัตรา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ห้อง 10104 อาคาร 10 ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้น
คณะทำงานกลุ่มผุ้รับทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล ขอเชิญร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "พลังงานทดแทนช่วยลดภาวะโดลกร้อน"
โรงเรียนสอนภาษาไมนิจิ สาขาศรีราชา ขอเชิญร่วมสัมมนา " สาขาน่าเรียนในประเทศญี่ปุ่นและทุนต่างๆที่น่าสนใจ" แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 10
โรบินสัน ศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
บริษัท เครนส์ แอน อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
บริษัท วาบีน่าฟาร์อีสท์ จำกัด ชวนนิสิตส่งประกวดไอเดียการตลาด "Sabina Pretty Tomorrow's Idea Award"
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ร่วมโครงการ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
บริษัท ลองวิว อินดัสทรีส์ จำกัด เปิดรับสมัครนักฝึกงาน จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการ Lotus Unlimited
มูลนิธิคนตาบอดไทย เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าโครงการ 86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สมาร์ทโกลบ เอ็ดดูเคชัน จัดกิจกรรมแนะแนวทางศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เชิญร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนา "PTT Group Sustainable Logistics Symposium"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
บริษัท สำนักสอบบัญชี บีวีอาร์ จำกัด รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและพนักงานบัญชี
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก"
บริษัท พี.เอ็ม.จี. ออดิท ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภายในโรงแรมหลายแผนก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญร่วมเข้าสัมมนาวิชาการเรื่อง "Tips for writing a good International paper"
นิตยสาร SportsSci ข่าวสาร บทควาวิชาการ กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สาขา International Bio-Business Studies ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ชาวไทยทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ ประเทศฝรั่งเศสในปี 2557 >
ขอเชิญร่วมโครงการประกวด AOT Marketing Plan Award ปี 2 ภายใต้ชื่อตอน "TAKE OFF YOUR PLAN ..LANDING YOUR SUCCESS สื่อสารสร้างความประทับใจในท่าอากาศยาน"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่วงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่งก๊าซธรรมชาติไป
ยังโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและ บริาษัทไทยพาราไซลีน จำกัด
>
บริษัทปีติเสวี เปิดรับพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี
สถานีวิทยุทหารเรือ 5 พัทยา (สทร.5) ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมสนับสนุนบัตรชมการแสดง "บรรยายธรรมะอารมณ์ดี เดลิเวอรี่"
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาบัญชีบริหาร เข้าฝึกงาน และฝึกสหกิจศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "การป้องกันและจัดการไวรัสมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน"
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งกำหนดปรับปรุงคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ปี 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรี พัทยาไปถึงระยอง (โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง)
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้ส่งมอบวารสารวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ให้คณวิทยาการจัดการ จำนวน 2เล่ม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557
บริษัท ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิศติกส์ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกฝนประสบการ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสกว.: TRF IP Expo 2013"
ศูนย์ยุโยปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโลยีและ
การจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ITSEE 2013 - International Workshop เรื่อง "Innovation and Technology Transfer for Sustainable Development in Emerging Economies"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญบุคลากร วิทยาเขตทุกท่านร่วมงาน "วันนนทรีสีทอง ศรีราชา ประจำปี 2556 เพื่อแสดงมุทิตาจิต ผู้ปฏิบัติราชการมาจนครบวาระเกษียณอายุ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์จะสรรหาคณาจารย์ผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่องานกิจการนิสิต นักศึกษา
สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉลีงใต้ ขอเชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร งานเวิลด์ไดแด็ด เอเชีย และเรียนเชิญชมงานเป็นหมู่คณะ
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานในทุกสาขาวิชา
Centre for European Studies (CES) Chulalonhkorn University Invition to participate in the Research Seminer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสหกรรมเกษตร
สำนักคอมพิวเตอร์ มก เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนหน่วยงานภายใน และสนับสนุนบุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ
บริษัท คัลเลอร์ฟูล ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด เปิดรับสมัคร นิสิตเข้าฝึกงาน
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
ขอเเชิญอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555
บริษัท ไอซีพี อินเตอร์ เนชั่นแนล รับสมัครนักศึกษาทำแบบสำรวจข้อมูลเกษตรกร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2381  โทรสาร 0-3835-2381