บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับนิสิตจบใหม่ สมัครเป็นพนักงาน
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ DTN Bussiness Plan Award 2016
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เปิดรับสมัครงานในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงหนังสือครั้งที่ 12
บริษัท อิสท์ตินี่ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน
งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559-2560 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559-2560 จาก Kumamoto University
The 8th Okinawa Peace Prize Request for Candidate Nomination
แจ้งขยายเวลาการสมัครทุน EXPERTS4Asia และ EXPERTS SUSTAIN
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ในภาคตะวันออก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
บริษัท พี.เอ็ม. การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด เปิดรับสมัครงานในสายงานบัญชีหลายอัตรา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา โครงการ Hokkaido University President's Followship 2016 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2559
รับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนในโครงการ FEALAC Unaversity Discovery Year ประเทศบูรไนดารุสซาลาม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก สมัครเข้ารับทุนการศึกษษระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2559
Deluxe - Regarding aFreeding a Freelance Translator Job Opporttunity
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับปริญญาตรี
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "เรียนฟรีที่ยุโรปกับทุน ERASMUS+"
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ระดับประเทศ "Thailand Accounting Challenge" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัคร หลายอัตรา หลายสาขาวิชา
บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (DENSO) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Accounting Staff
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2559 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก "Special Course for Sustainable Agriculture 2016" จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2559 จาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรปภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus
Offenburg University - List of English Taught Courses and Application Information
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน " Sasin Career Opportunities Day 2015"
โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน
สำนักงานสอบบัญชี เจ.ที.ออดิจ เปิดรับนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน
บริษัทบริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2559
สวนไอเพลส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานร่วมประกวดในกิจกรรมสร้างสรรค์วีดีโอ " iMarket @สวนไอเพลส ในมุมมองของคุณ"
กองวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ทุนแลกเปลี่ยนโครงการ MOBILE+ ภายใต้กรอบ Erasmus+
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมาเปิดรับสมัครพนักงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
สำนักงาน ก.พ. รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ หรือ UIS
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนิสิตร่วมประกวดโครงการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ปี 2558
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักศูตร Work Experience Program in Australia
บริษัทไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมฝึกงาน
บริษัท Osotspa เปิดรับพนักงาน ตำแหน่งพนักงานขายเงินสด และพนักงานกิจกรรมพิเศษ
บริษัทโสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปี 2558
บริษัท มิซูมิชิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทไทย-เอ็มซี จำกัด ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Visit MC Day ครั้งที่ 5
บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
งานห้องสมุด กองบริการกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอมรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดแผนการตลาด "UNIQLO IMC PLAN CONTEST 2015" โดนในวัย U กับ Uniqlo
บริษัท Honda ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา กิจกรรม Markettin Plan Contest โครงการ 8 by A.P.Honda
บริษัทคอลลินด์ แอนด์ คอนเนอส์ จำกัด เปิดรับนิสิตฝึกงาน และ Part Time สาขาบัญชี
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบคาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz ) ชิงทุนการศึกษา
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวด "NKP.Youth Team Talent Contest 2015"
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน
ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2558 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://eduserv.ku.ac.th
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2381  โทรสาร 0-3835-2381