ตารางรายการขอใช้รถใหม่

เลขที่คำขอ ประเภทรถ
เดินทาง
เวลา
วันที่กลับ
เวลา
รายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง ผู้จอง
5157
ปิคอัพ  28มิ.ย.61
6.20 
28มิ.ย.61
19.00 
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก  ตึก10  มก.บางเขน ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
5166
รถตู้  28มิ.ย.61
9.00 
28มิ.ย.61
15.00 
อบรมเกษตรกรรุ่น3 บ้านบึง  ตึก10  บ้านบึง ชลบุรี นายชลรัฐ สาระจรัส
5146
ปิคอัพ  2ก.ค.61
9.00 
2ก.ค.61
17.00 
นิเทศนิสิตฝึกงาน สุวรรณภูมิ  อาคาร 10  สนามบินสุวรรณภูมิ นางสาวชลธิชา รุ่งศรี
5158
ปิคอัพ  4ก.ค.61
7.30 
4ก.ค.61
15.30 
ประชุมปิดโครงการ Smarts ครั้งที่8  ตึก10 คณะวิทยาการจัดการ  มศว. นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
5167
รถตู้  4ก.ค.61
9.00 
4ก.ค.61
15.00 
อบรมเกษตรกรรุ่น4 บ้านบึง   ตึก10  บ้านบึง นายชลรัฐ สาระจรัส
5147
ปิคอัพ  4ก.ค.61
9.30 
4ก.ค.61
16.00 
นิเทศนิสคกฝึกงาน  อาคาร 10  บางพลีใหญ่ (รร เลอเมอริเดียน + เบสเวสเทิร์น) นางสาวชลธิชา รุ่งศรี
5101
รถตู้  11ก.ค.61
6.30 
11ก.ค.61
19.00 
รับการตรวจประกันหลักสูตรการจัดการ  หน้าตึก 10   คณะบริหารธุรกิจ มก.บางเขน ผศ.พรพรหม พรหมเพศ
5102
รถตู้  12ก.ค.61
6.30 
12ก.ค.61
19.00 
รับการตรวจประกันหลักสูตรการจัดการ  หน้าตึก 10   คณะบริหารธุรกิจ มก.บางเขน ผศ.พรพรหม พรหมเพศ
5160
ปิคอัพ  17ก.ค.61
8.00 
17ก.ค.61
16.30 
นิเทศนิสิตฝึกงาน  คอนโดที่พัก 2  ชลบุรี ระยอง สุธิตา วรเลิศ
5098
ปิคอัพ  17ก.ค.61
8.00 
17ก.ค.61
18.00 
พานิสิต ป.โท ภาคปกติ รอบสองไปรายงานตัว  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5161
ปิคอัพ  18ก.ค.61
7.00 
18ก.ค.61
16.30 
นิเทศนิสิตฝึกงาน  คอนโดที่พัก 2  กทม สุธิตา วรเลิศ
5143
รถตู้  20ก.ค.61
6.30 
20ก.ค.61
19.00 
ตรวจประกันคุณภาพ  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  คณะบริหาร มก.บางเขน มิตตรี เลขะพันธุ์
5162
ปิคอัพ  25ก.ค.61
8.00 
25ก.ค.61
16.30 
นิเทศนิสิตฝึกงาน  คอนโดที่พัก 2  ชลบุรี ระยอง สุธิตา วรเลิศ
5121
ปิคอัพ  25ก.ค.61
8.00 
25ก.ค.61
12.00 
เดินทางไปงานประชุมเชิงวิชาการ  อาคารที่พักบุคลากร  สนามบินดอนเมือง ดร.ชุติมา โล่งจิตร
5163
ปิคอัพ  26ก.ค.61
7.00 
26ก.ค.61
16.30 
นิเทศนิสิตฝึกงาน  คอนโดที่พัก 2  กทม สุธิตา วรเลิศ
5122
ปิคอัพ  27ก.ค.61
22.00 
27ก.ค.61
0.00 
เดินทางกลับจากงานประชุมเชิงวิชาการ  สนามบินดอนเมือง  อาคารที่พักบุคลากร ดร.ชุติมา โล่งจิตร
มีรายการจองรถใหม่
Your browser does not support the ActiveX Windows Media Player  
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-2380-2