ตารางรายการขอใช้รถใหม่

เลขที่คำขอ ประเภทรถ
เดินทาง
เวลา
วันที่กลับ
เวลา
รายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง ผู้จอง
4825
รถตู้  24พ.ย.60
7.30 
24พ.ย.60
20.00 
ประชุมแทนคณบดี  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  โรงแรมนานาชาติ บางแสน (หาดวอนนภา) มิตตรี เลขะพันธุ์
4831
รถแวนด์ อีซูซุ  28พ.ย.60
7.00 
28พ.ย.60
18.00 
ดูสถานที่อบรมวิจัย  อาคาร 10  อสิตา อีโค รีสอร์ท นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4832
รถแวนด์ อีซูซุ  28พ.ย.60
8.30 
28พ.ย.60
18.00 
ติดต่องานสอบประมวลความรู้และนำเอกสารไปให้ผู้ทรงฯ ลงนาม  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
มีรายการจองรถใหม่
Your browser does not support the ActiveX Windows Media Player  
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-2380-2