ตารางการให้บริการรถคณะวิทยาการจัดการ

เลขที่คำขอ ประเภทรถ
เดินทาง
เวลา
วันที่กลับ
เวลา
รายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง พขร. ผู้จอง.
4513
รถตู้  10มิ.ย.60
13.00
 
10มิ.ย.60
17.00 
ประชุมโครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต วันที่ 9-10 มิ.ย.60   โรงแรมธารามันตรา ชะอำ จ.เพชรบุรี  อาคาร 10 วจก. นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4538
ปิคอัพ  15มิ.ย.60
10.00
 
16มิ.ย.60
14.00 
ร่วมงานอุปสมบท ที่วัดบวรนิเทศ  หน้าตึก 10  วัดบวรนิเทศ นางนลินี พจน์กระจ่าง นางสาวนฤมล บุญมูล
4550
ปิคอัพ  20มิ.ย.60
14.00
 
20มิ.ย.60
17.00 
จัดซื้อของเพื่อเตรียมงานสอบสัมภาษณ์วันที่ 23 มิย.60 (ขับเอง   ตึก 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4554
รถแวนด์ อีซูซุ  21มิ.ย.60
10.00
 
21มิ.ย.60
17.00 
เพื่อซื้อของเตรียมงานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4551
ปิคอัพ  22มิ.ย.60
12.00
 
22มิ.ย.60
19.00 
เพื่อใช้ในงานขนของในการเตรียมงานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4552
ปิคอัพ  23มิ.ย.60
7.00
 
23มิ.ย.60
16.00 
ใช้งานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4553
รถแวนด์ อีซูซุ  27มิ.ย.60
9.30
 
27มิ.ย.60
18.30 
ร่วมประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน  หน้าอาคาร 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4576
ปิคอัพ  30มิ.ย.60
6.00
 
30มิ.ย.60
18.00 
อบรมมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มหาวิทยาเกาตรศาสตร์ ณ อาคารบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขน  อาคาร 10  มก.บางเขน นายสุทธิ์ศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4593
รถแวนด์ อีซูซุ  1ก.ค.60
11.00
 
1ก.ค.60
15.00 
ซื้อของเตรียมงานสัมภาษณ์รับตรงโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  อาคาร 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวมรกต รื่นเจริญ
4597
ปิคอัพ  8ก.ค.60
6.30
 
8ก.ค.60
18.30 
ลงพื้นที่งานวิจัยเขาหินซ้อน โดยอาจารย์มุขสุดา พูลสวัสดิ์  ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา  ศูนย์ศึกษาพฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
4589
ปิคอัพ  10ก.ค.60
4.00
 
10ก.ค.60
10.00 
ส่งวิทยากร  อาคาร 10  สนามบินดอนเมือง ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4591
รถแวนด์ อีซูซุ  10ก.ค.60
8.00
 
10ก.ค.60
18.00 
นิเทศก์นิสิตฝึกงาน  หน้าตึก 10  ดอนเมือง นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
4666
เอนกประสงค์  16ก.ค.60
8.30
 
16ก.ค.60
16.30 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  มก.วิทยาเขตศรีราชา  กรุงเทพฯ นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4627
ปิคอัพ  19ก.ค.60
6.00
 
21ก.ค.60
16.00 
อบรมวิจัย ที่โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่  อาคาร 10  โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทัศนีย์ ชมพิมาย นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4623
ปิคอัพ  21ก.ค.60
9.00
 
21ก.ค.60
16.30 
ขนอุปกรณ์ในโครงการปฐมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560  อาคาร 10  อาคารพลศึกษา นายสุวัชช น้อยวิไล นางสาวมรกต รื่นเจริญ
4633
ปิคอัพ  22ก.ค.60
13.00
 
22ก.ค.60
16.00 
ติดตามโครงการบริการวิชาการบัญชีครัวเรือน  อาคาร 13  บ่อวิน ชรินทร์ ภูเขียว นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
4638
ปิคอัพ  27ก.ค.60
7.00
 
27ก.ค.60
15.00 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หน้าตึก 10  อาคารสารสนเทศ 50 ปี นายศุภมิตร อนันทวัน นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4650
รถแวนด์ อีซูซุ  27ก.ค.60
13.00
 
28ก.ค.60
21.00 
ร่วมกิจกรรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสววันเฉลิมพระชนพรรษา 68 พรรษา  อาคาร 10  อำเภอปะคำ จังหวับุรีรัมย์ นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4654
ปิคอัพ  28ก.ค.60
16.00
 
28ก.ค.60
21.00 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  กรุงเทพฯ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4581
ปิคอัพ  30ก.ค.60
13.00
 
30ก.ค.60
17.00 
ไปส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 61  หน้าอาคาร 10  KU Home นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4719
ปิคอัพ  12ส.ค.60
9.00
 
12ส.ค.60
9.00 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม อ.เติมศักดิ์  มก.วิทยาเขตศรีราชา  บางปะกง นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4714
เอนกประสงค์  14ส.ค.60
8.00
 
14ส.ค.60
16.40 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  คณะวิทยาการจัดการ  ศรีราชา นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4583
รถแวนด์ อีซูซุ  14ส.ค.60
13.00
 
14ส.ค.60
17.30 
ไปส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงาน รุ่นที่ 62  คอนโดพักอาศัย  KU Home นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4728
ปิคอัพ  14ส.ค.60
16.40
 
14ส.ค.60
21.30 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  มก.วิทยาเขตศรีราชา  กรุงเทพฯ นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4662
รถตู้  16ส.ค.60
16.30
 
16ส.ค.60
18.00 
ไปส่งวิทยากรที่สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง   ศาลาประชาคม เทศบาลนครแหลมฉบัง  สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4687
รถแวนด์ อีซูซุ  19ส.ค.60
6.00
 
19ส.ค.60
19.00 
กรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จ.ปราจีนบุรี  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อเมือง.จ.ปราจีนบุรี นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4699
ปิคอัพ  23ส.ค.60
14.00
 
23ส.ค.60
16.00 
ไปซื้อต้นไม้ ในกิจกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  บางพระ นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว มิตตรี เลขะพันธุ์
4674
ปิคอัพ  24ส.ค.60
6.20
 
24ส.ค.60
19.00 
ประชุมกรรมการการศึกษา มก กรรมการประจำ บว  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน มก บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4701
ปิคอัพ  24ส.ค.60
14.00
 
24ส.ค.60
17.00 
การขนของไปอาคารพละ เพื่อจัดงานแสดงนิทรรศการผลงาน วันสถาปนาวิทยาเขต  อาคาร 10  อาคารพละ 13 นายอภิชาติ มณี นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4710
รถตู้  3ก.ย.60
13.00
 
3ก.ย.60
22.00 
พาอาจารย์และนิสิตจาก TUA (ประเทศญ๊่ปุ่น) ไปสวนนงนุช  คณะวิทยาการจัดการ   สวนนงนุช พัทยา นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4712
ปิคอัพ  4ก.ย.60
10.00
 
4ก.ย.60
11.00 
เดินทางไปรับอาหารกลางวัน ใช้ในการอบรม ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยการตีพิมพ์หนังสือหรือตำรา  หน้าอาคาร 10  ศรีราชา นางนลินี พจน์กระจ่าง นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4698
รถตู้  17ก.ย.60
8.00
 
17ก.ย.60
16.30 
ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-UT ญี่ปุ่น  หน้าตึก 10  บ้านสวนมายิ้ม สวนนงนุช ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.พรพรหม พรหมเพศ
4693
รถแวนด์ อีซูซุ  17ก.ย.60
13.00
 
17ก.ย.60
20.00 
รับวิทยากรที่สนามบิน เบอร์โทรติดต่อ 0899296718 หรือ 0935676947  สนามบินสุวรรณภูมิ  โรงแรมแกรนด์มารีน่าเรสซิเด้นท์ นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4732
รถตู้  26ก.ย.60
13.30
 
26ก.ย.60
18.00 
รับคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว (ถึงสนามบิน 15.10 น.)   สนามบินสุวรรณภูมิ  ส่งที่คณะวิทยาการจัดการ ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4773
รถตู้  7ต.ค.60
5.00
 
7ต.ค.60
22.00 
พานิสิตไปจัดกิจกรรมที่ไบเทค  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ไบเทค บางนา นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4808
เอนกประสงค์  7ต.ค.60
8.30
 
7ต.ค.60
17.00 
รับ-ส่งคณบดี ประชุม  กรุงเทพฯ  มก.วิทยเขตศรีราชา นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4794
รถแวนด์ อีซูซุ  2พ.ย.60
11.30
 
2พ.ย.60
17.00 
ติดต่อกองบริการการศึกษา  อาคาร 1 (มีประชุมเช้าอยู่อาคาร1)  สำนักทะเบียน บางเขน มก นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4785
รถตู้  3พ.ย.60
6.00
 
3พ.ย.60
10.30 
รับคณะกก.มาประชุมตรวจรับงานที่ศรีราชา  ตึกวิศวะ บางเขนและอาคาร 50 ปี ชรินทร์ ภูเขียว นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
4810
รถแวนด์ อีซูซุ  3พ.ย.60
10.00
 
3พ.ย.60
12.00 
ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย   หน้าอาคาร 10  กรมสรรพากรตึกทะเลทอง นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวนฤมล บุญมูล
4812
รถแวนด์ อีซูซุ  6พ.ย.60
10.00
 
6พ.ย.60
15.00 
เตรียมความพร้อมในงานซ้อมรับปริญญา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์  หน้าตึก 10  ชลบุรี นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4795
รถแวนด์ อีซูซุ  7พ.ย.60
9.00
 
7พ.ย.60
18.00 
ติดต่องานสอบประมวลความรู้และงานแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4783
รถแวนด์ อีซูซุ  8พ.ย.60
8.00
 
8พ.ย.60
17.30 
ดูงานฟาร์มแกะพัทยา ช่วงเช้า บริษัท ซีพีแรม ช่วงบ่าย  อาคาร10  บมจ.ซีพีแรม หนองขาม นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4782
ปิคอัพ  8พ.ย.60
10.00
 
8พ.ย.60
20.00 
ร่วมงานสัมมนากับแบรนด์เอจ  ตึก 10  ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
4809
รถแวนด์ อีซูซุ  9พ.ย.60
9.00
 
9พ.ย.60
15.00 
รับชุดครุยวิทยฐานะ  อาคาร 10  ร้านครุยสุกัญญา และร้านโชติพันธุ์ นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางณัฐธนัญ พจน์กระจ่าง
4789
รถตู้  10พ.ย.60
5.00
 
10พ.ย.60
12.00 
นิสิตไปประกวดแผนการตลาด AIS รอบภูมิภาค (ไปส่งอย่างเดียว)  ตึก 10  Intouch พหลโยธิน กทม. นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
4791
ปิคอัพ  10พ.ย.60
7.40
 
10พ.ย.60
17.00 
ประชุมโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  โรงแรมดีวารี พัทยา ชลบุรี ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4814
ปิคอัพ  10พ.ย.60
13.00
 
10พ.ย.60
17.00 
ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานซ้อมรับปริญญา จากตึก 10 ไป อาคารพละ และจากอาคารพละไปอาคารโรงแรม  ตึก 10  อาคารพละ นายสุวัชช น้อยวิไล นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4815
ปิคอัพ  11พ.ย.60
7.00
 
11พ.ย.60
18.00 
ขนย้ายอุปกรณ์เก็บงานซ้อมรับปริญญา เพื่อใช้ในงานซ้อม  ตึก 10  อาคารพละ นายสุวัชช น้อยวิไล นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4790
รถตู้  12พ.ย.60
17.00
 
12พ.ย.60
20.00 
รับนิสิตจากการประกวดแผนการตลาด AIS ไปรับที่ตึก Intouch เวลา 17.00 น.   Intouch พหลโยธิน กทม.  Intouch พหลโยธิน กทม. นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
4823
ปิคอัพ  14พ.ย.60
9.00
 
14พ.ย.60
18.00 
ติดต่องานสอบประมวลความรู้นิสิตแผน ข รหัส 58  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4816
รถตู้  14พ.ย.60
10.00
 
14พ.ย.60
17.00 
ไปชมนิทรรศการ และพระเมรุมาศ   อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  สนามหลวง นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4821
ปิคอัพ  15พ.ย.60
12.00
 
15พ.ย.60
14.00 
งานซ้อมใหญ่วันรับปริญญา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  มก.บางเขน นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4818
รถแวนด์ อีซูซุ  15พ.ย.60
12.00
 
15พ.ย.60
14.00 
งานซ้อมใหญ่วันรับปริญญา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4813
รถตู้  15พ.ย.60
12.00
 
15พ.ย.60
14.00 
ซ้อมใหญ่วันรับปริญญา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  มก.บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4819
รถแวนด์ อีซูซุ  16พ.ย.60
15.00
 
16พ.ย.60
17.00 
งานซ้อมใหญ่วันรับปริญญา  มก.บางเขน  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4820
รถตู้  16พ.ย.60
15.00
 
16พ.ย.60
17.00 
งานซ้อมใหญ่วันรับปริญญา  มก.บางเขน  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4822
ปิคอัพ  16พ.ย.60
15.00
 
16พ.ย.60
17.00 
งานซ้อมใหญ่วันรับปริญญา  มก.บางเขน  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4824
ปิคอัพ  21พ.ย.60
8.00
 
21พ.ย.60
15.00 
ไปดูงานเรือสำราญ  หน้าตึก 10  ท่าเรือแหลมฉบัง ชรินทร์ ภูเขียว ดร.ชุติมา โล่งจิตร
4826
รถแวนด์ อีซูซุ  22พ.ย.60
12.00
 
22พ.ย.60
14.00 
ร่วมงานรับปริญญา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร ศร.1 มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4828
ปิคอัพ  22พ.ย.60
12.00
 
22พ.ย.60
14.00 
ร่วมงานรับปริญญา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร ศร.1 มก.บางเขน นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4830
รถตู้  23พ.ย.60
7.30
 
23พ.ย.60
18.00 
ร่วมงานรับปริญญา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร ศร.1 มก.บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4827
รถแวนด์ อีซูซุ  23พ.ย.60
17.00
 
23พ.ย.60
20.00 
ร่วมงานรับปริญญา  อาคาร ศร.1 มก.บางเขน  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4829
ปิคอัพ  23พ.ย.60
17.00
 
23พ.ย.60
20.00 
ร่วมงานรับปริญญา  อาคาร ศร.1 มก.บางเขน  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4817
ปิคอัพ  28พ.ย.60
10.00
 
28พ.ย.60
20.00 
ประชุมวิจัย  ตึก 10  ตึก 50 ปี บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
4792
รถแวนด์ อีซูซุ  29พ.ย.60
9.00
 
29พ.ย.60
20.00 
ร่วมงานสัมมนาซีพี  ตึก 10  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-2380-2