ตารางการให้บริการรถคณะวิทยาการจัดการ

เลขที่คำขอ ประเภทรถ
เดินทาง
เวลา
วันที่กลับ
เวลา
รายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง พขร. ผู้จอง.
4513
รถตู้  10มิ.ย.60
13.00
 
10มิ.ย.60
17.00 
ประชุมโครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต วันที่ 9-10 มิ.ย.60   โรงแรมธารามันตรา ชะอำ จ.เพชรบุรี  อาคาร 10 วจก. นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4538
ปิคอัพ  15มิ.ย.60
10.00
 
16มิ.ย.60
14.00 
ร่วมงานอุปสมบท ที่วัดบวรนิเทศ  หน้าตึก 10  วัดบวรนิเทศ นางนลินี พจน์กระจ่าง นางสาวนฤมล บุญมูล
4550
ปิคอัพ  20มิ.ย.60
14.00
 
20มิ.ย.60
17.00 
จัดซื้อของเพื่อเตรียมงานสอบสัมภาษณ์วันที่ 23 มิย.60 (ขับเอง   ตึก 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4554
รถแวนด์ อีซูซุ  21มิ.ย.60
10.00
 
21มิ.ย.60
17.00 
เพื่อซื้อของเตรียมงานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4551
ปิคอัพ  22มิ.ย.60
12.00
 
22มิ.ย.60
19.00 
เพื่อใช้ในงานขนของในการเตรียมงานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4552
ปิคอัพ  23มิ.ย.60
7.00
 
23มิ.ย.60
16.00 
ใช้งานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4553
รถแวนด์ อีซูซุ  27มิ.ย.60
9.30
 
27มิ.ย.60
18.30 
ร่วมประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน  หน้าอาคาร 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4576
ปิคอัพ  30มิ.ย.60
6.00
 
30มิ.ย.60
18.00 
อบรมมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มหาวิทยาเกาตรศาสตร์ ณ อาคารบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขน  อาคาร 10  มก.บางเขน นายสุทธิ์ศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4593
รถแวนด์ อีซูซุ  1ก.ค.60
11.00
 
1ก.ค.60
15.00 
ซื้อของเตรียมงานสัมภาษณ์รับตรงโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  อาคาร 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวมรกต รื่นเจริญ
4597
ปิคอัพ  8ก.ค.60
6.30
 
8ก.ค.60
18.30 
ลงพื้นที่งานวิจัยเขาหินซ้อน โดยอาจารย์มุขสุดา พูลสวัสดิ์  ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา  ศูนย์ศึกษาพฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
4589
ปิคอัพ  10ก.ค.60
4.00
 
10ก.ค.60
10.00 
ส่งวิทยากร  อาคาร 10  สนามบินดอนเมือง ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4591
รถแวนด์ อีซูซุ  10ก.ค.60
8.00
 
10ก.ค.60
18.00 
นิเทศก์นิสิตฝึกงาน  หน้าตึก 10  ดอนเมือง นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
4666
เอนกประสงค์  16ก.ค.60
8.30
 
16ก.ค.60
16.30 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  มก.วิทยาเขตศรีราชา  กรุงเทพฯ นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4627
ปิคอัพ  19ก.ค.60
6.00
 
21ก.ค.60
16.00 
อบรมวิจัย ที่โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่  อาคาร 10  โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทัศนีย์ ชมพิมาย นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4623
ปิคอัพ  21ก.ค.60
9.00
 
21ก.ค.60
16.30 
ขนอุปกรณ์ในโครงการปฐมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560  อาคาร 10  อาคารพลศึกษา นายสุวัชช น้อยวิไล นางสาวมรกต รื่นเจริญ
4633
ปิคอัพ  22ก.ค.60
13.00
 
22ก.ค.60
16.00 
ติดตามโครงการบริการวิชาการบัญชีครัวเรือน  อาคาร 13  บ่อวิน ชรินทร์ ภูเขียว นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
4638
ปิคอัพ  27ก.ค.60
7.00
 
27ก.ค.60
15.00 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หน้าตึก 10  อาคารสารสนเทศ 50 ปี นายศุภมิตร อนันทวัน นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4650
รถแวนด์ อีซูซุ  27ก.ค.60
13.00
 
28ก.ค.60
21.00 
ร่วมกิจกรรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสววันเฉลิมพระชนพรรษา 68 พรรษา  อาคาร 10  อำเภอปะคำ จังหวับุรีรัมย์ นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4654
ปิคอัพ  28ก.ค.60
16.00
 
28ก.ค.60
21.00 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  กรุงเทพฯ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4581
ปิคอัพ  30ก.ค.60
13.00
 
30ก.ค.60
17.00 
ไปส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 61  หน้าอาคาร 10  KU Home นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4719
ปิคอัพ  12ส.ค.60
9.00
 
12ส.ค.60
9.00 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม อ.เติมศักดิ์  มก.วิทยาเขตศรีราชา  บางปะกง นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4714
เอนกประสงค์  14ส.ค.60
8.00
 
14ส.ค.60
16.40 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  คณะวิทยาการจัดการ  ศรีราชา นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4583
รถแวนด์ อีซูซุ  14ส.ค.60
13.00
 
14ส.ค.60
17.30 
ไปส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงาน รุ่นที่ 62  คอนโดพักอาศัย  KU Home นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4728
ปิคอัพ  14ส.ค.60
16.40
 
14ส.ค.60
21.30 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  มก.วิทยาเขตศรีราชา  กรุงเทพฯ นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4662
รถตู้  16ส.ค.60
16.30
 
16ส.ค.60
18.00 
ไปส่งวิทยากรที่สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง   ศาลาประชาคม เทศบาลนครแหลมฉบัง  สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4687
รถแวนด์ อีซูซุ  19ส.ค.60
6.00
 
19ส.ค.60
19.00 
กรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จ.ปราจีนบุรี  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อเมือง.จ.ปราจีนบุรี นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4699
ปิคอัพ  23ส.ค.60
14.00
 
23ส.ค.60
16.00 
ไปซื้อต้นไม้ ในกิจกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  บางพระ นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว มิตตรี เลขะพันธุ์
4674
ปิคอัพ  24ส.ค.60
6.20
 
24ส.ค.60
19.00 
ประชุมกรรมการการศึกษา มก กรรมการประจำ บว  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน มก บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4701
ปิคอัพ  24ส.ค.60
14.00
 
24ส.ค.60
17.00 
การขนของไปอาคารพละ เพื่อจัดงานแสดงนิทรรศการผลงาน วันสถาปนาวิทยาเขต  อาคาร 10  อาคารพละ 13 นายอภิชาติ มณี นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4710
รถตู้  3ก.ย.60
13.00
 
3ก.ย.60
22.00 
พาอาจารย์และนิสิตจาก TUA (ประเทศญ๊่ปุ่น) ไปสวนนงนุช  คณะวิทยาการจัดการ   สวนนงนุช พัทยา นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4712
ปิคอัพ  4ก.ย.60
10.00
 
4ก.ย.60
11.00 
เดินทางไปรับอาหารกลางวัน ใช้ในการอบรม ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยการตีพิมพ์หนังสือหรือตำรา  หน้าอาคาร 10  ศรีราชา นางนลินี พจน์กระจ่าง นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4698
รถตู้  17ก.ย.60
8.00
 
17ก.ย.60
16.30 
ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-UT ญี่ปุ่น  หน้าตึก 10  บ้านสวนมายิ้ม สวนนงนุช ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.พรพรหม พรหมเพศ
4693
รถแวนด์ อีซูซุ  17ก.ย.60
13.00
 
17ก.ย.60
20.00 
รับวิทยากรที่สนามบิน เบอร์โทรติดต่อ 0899296718 หรือ 0935676947  สนามบินสุวรรณภูมิ  โรงแรมแกรนด์มารีน่าเรสซิเด้นท์ นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4732
รถตู้  26ก.ย.60
13.30
 
26ก.ย.60
18.00 
รับคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว (ถึงสนามบิน 15.10 น.)   สนามบินสุวรรณภูมิ  ส่งที่คณะวิทยาการจัดการ ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4773
รถตู้  7ต.ค.60
5.00
 
7ต.ค.60
22.00 
พานิสิตไปจัดกิจกรรมที่ไบเทค  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ไบเทค บางนา นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4808
เอนกประสงค์  7ต.ค.60
8.30
 
7ต.ค.60
17.00 
รับ-ส่งคณบดี ประชุม  กรุงเทพฯ  มก.วิทยเขตศรีราชา นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4815
ปิคอัพ  11พ.ย.60
7.00
 
11พ.ย.60
19.00 
ขนย้ายอุปกรณ์เก็บงานซ้อมรับปริญญา เพื่อใช้ในงานซ้อม  ตึก 10  อาคารพละ นายสุวัชช น้อยวิไล นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4790
รถตู้  12พ.ย.60
17.00
 
12พ.ย.60
20.00 
รับนิสิตจากการประกวดแผนการตลาด AIS ไปรับที่ตึก Intouch เวลา 17.00 น.   Intouch พหลโยธิน กทม.  Intouch พหลโยธิน กทม. นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
4821
ปิคอัพ  15พ.ย.60
12.00
 
15พ.ย.60
14.00 
งานซ้อมใหญ่วันรับปริญญา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  มก.บางเขน นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4822
ปิคอัพ  16พ.ย.60
15.00
 
16พ.ย.60
17.00 
งานซ้อมใหญ่วันรับปริญญา  มก.บางเขน  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4828
ปิคอัพ  22พ.ย.60
12.00
 
22พ.ย.60
14.00 
ร่วมงานรับปริญญา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร ศร.1 มก.บางเขน นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4829
ปิคอัพ  23พ.ย.60
17.00
 
23พ.ย.60
20.00 
ร่วมงานรับปริญญา  อาคาร ศร.1 มก.บางเขน  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4833
รถตู้  29พ.ย.60
6.00
 
29พ.ย.60
11.00 
ตีรถไปรับคณะกรรมการมาชี้แจงรายละเอียดและสถานที่ของโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการประชุม   ตึก 50ปี มก. บางเขน  คณะวิทยาการจัดการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ชรินทร์ ภูเขียว นางสาวฐิตา ตาปนานนท์
4836
รถตู้  29พ.ย.60
16.30
 
29พ.ย.60
21.00 
ส่งคณะกรรมการมาชี้แจงรายละเอียดและสถานที่ของโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการประชุม   อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 50 ปี บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4865
รถแวนด์ อีซูซุ  24ธ.ค.60
15.00
 
24ธ.ค.60
22.20 
รับ-ส่งบุคลากรร่วมงานแต่งงาน อ.ปฐมวัฒน์  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ศาลาประชาคม ห้วยกะปิ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4871
รถแวนด์ อีซูซุ  25ธ.ค.60
7.00
 
25ธ.ค.60
15.00 
ไปพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ  หน้าอาคาร 10  กองคลัง อาคาร 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวสุภาพร หงษ์เวียงจันทร์
4859
รถแวนด์ อีซูซุ  27ธ.ค.60
9.00
 
27ธ.ค.60
19.00 
ประชุมวิเคราะหลักสูตรใหม่ บริหารการตลาด ขอบรรจุเข้าแผน ****ขอยกเลิกค่ะ เดินทางเอง****  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน บางเขน มก นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4875
รถแวนด์ อีซูซุ  27ธ.ค.60
10.00
 
27ธ.ค.60
11.00 
ส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  หน้าอาคาร 10  ธนาคารกรุงเทพ นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
4878
รถแวนด์ อีซูซุ  30ธ.ค.60
12.30
 
30ธ.ค.60
18.00 
ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของ อ.ชุติมา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  วัดสารนารถรธรรมราม อ.แกลง จ.ระยอง นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง มิตตรี เลขะพันธุ์
4879
รถตู้  30ธ.ค.60
12.30
 
30ธ.ค.60
18.07 
ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของ อ.ชุติมา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  วัดสารนารถรธรรมราม อ.แกลง จ.ระยอง นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4868
ปิคอัพ  4ม.ค.61
6.00
 
6ม.ค.61
17.00 
อบรมวิจัย วันที่ 4-6 มกราคม 2561  อาคาร 10  โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์ นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4867
รถแวนด์ อีซูซุ  6ม.ค.61
6.00
 
6ม.ค.61
20.00 
ส่งวิทยากรที่บ้านเลขที่ 32/503 ซอย 16 หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 43 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ให้ถึงโรงแรมประมาณ 12.00 น. เบอร์โทรศัพท์วิทยากร 085-0553572   โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  บ้านเลขที่ 32/503 ซอย 16 หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 43 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4863
รถแวนด์ อีซูซุ  14ม.ค.61
13.00
 
14ม.ค.61
19.00 
ไปรับนิิสิต จากการประกวดแผนนมไทย-เดนมาร์ก ให้ไปรอรับที่ อตก.เวลา 16.00 น. (ไปรับอย่างเดียว) หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   ตลาด อตก.(กรุงเทพฯ)  ตึก 10 นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
4923
เอนกประสงค์  20ม.ค.61
9.00
 
20ม.ค.61
17.00 
รับ-ส่งคณบดีประชุม  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ศรีราชา นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4915
รถตู้  2ก.พ.61
5.00
 
2ก.พ.61
12.00 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานสถาปนา มก.  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  มก.บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4941
รถแวนด์ อีซูซุ  14ก.พ.61
10.00
 
14ก.พ.61
15.00 
ซื้อของไหว้  หน้าอาคาร 10  Macro นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
4944
รถแวนด์ อีซูซุ  16ก.พ.61
14.00
 
16ก.พ.61
16.00 
ขนป้ายงาน  หน้าอาคาร 10  อาคาร 13 นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
4952
ปิคอัพ  22ก.พ.61
8.00
 
25ก.พ.61
23.00 
ส่งซ่อม  - ชรินทร์ ภูเขียว นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4942
รถแวนด์ อีซูซุ  22ก.พ.61
10.00
 
22ก.พ.61
13.00 
สำรวจร้านเพื่อจัดทำเสื้อกีฬาในงานสัมมนาคณะ  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  จ.ชลบุรี นายสุทธิ์ศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข มิตตรี เลขะพันธุ์
4950
รถตู้  25ก.พ.61
12.30
 
25ก.พ.61
16.00 
เดินทางไปอบรมEdPEx ที่ม.เชียงใหม่  ตึก10 คณะวิทยาการจัดการ  สนามบินสุวรรณภูมิ นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
4951
รถแวนด์ อีซูซุ  26ก.พ.61
19.30
 
26ก.พ.61
22.00 
อบรบ EdPEx ที่ ม. เชียงใหม่  อาคารขาเข้า สนามบินอู่ตะเภา  คณะวิทยาการจัดการ ชรินทร์ ภูเขียว นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
4946
รถตู้  28ก.พ.61
12.30
 
28ก.พ.61
17.00 
โครงการบริการวิชาการงบอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2561  หน้าอาคาร 10  ชุมชนเนินพลับหวาน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวบงกช ชัยเชาวรินทร์
4961
รถตู้  9มี.ค.61
14.00
 
9มี.ค.61
19.00 
ส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างกลับกทม.  อาคาร 10  บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
4965
รถแวนด์ อีซูซุ  14มี.ค.61
10.00
 
14มี.ค.61
13.00 
สำรวจร้านเสื้อกีฬาเพื่อใช้ในกิจกรรมสัมมนาประจำปีคณะ  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ศรีราชา นายสุทธิ์ศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข มิตตรี เลขะพันธุ์
4983
รถตู้  17มี.ค.61
16.30
 
17มี.ค.61
22.00 
ไปร่วมงานแต่งงานคุณรัตติยาภรณ์  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  โรงเรียนวัดท่าเกวียน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4993
ปิคอัพ  19มี.ค.61
10.00
 
19มี.ค.61
12.00 
สั่งจัดทำเสื้อ ป.โท ภาคพิเศษ  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ศรีราชา นางศิริวรรณ แสงสว่าง มิตตรี เลขะพันธุ์
5061
ปิคอัพ  1เม.ย.61
4.30
 
1เม.ย.61
15.00 
รับ-ส่งคณบดีประชุม อ.เติมศักดิ์  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  กรุงเทพฯ นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
5033
ปิคอัพ  10เม.ย.61
14.00
 
10เม.ย.61
15.00 
จ่ายค่าโทรศัพท์  หน้าอาคาร 10  บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชรินทร์ ภูเขียว นางฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
5037
ปิคอัพ  17เม.ย.61
8.00
 
18เม.ย.61
14.00 
ขนของงานสอบสัมภาษณ์  หน้าตึก 10  ใช้ภายในมหาวิทยาลัย ชรินทร์ ภูเขียว รังสิยา อินอรชร
5047
ปิคอัพ  20เม.ย.61
10.30
 
20เม.ย.61
13.00 
ซื้อสายไฟแอร์/ ล้อบอร์ด  ฮาร์ดแวร์เฮ้าร์ นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
5056
ปิคอัพ  28เม.ย.61
9.00
 
28เม.ย.61
17.00 
ติดต่องานขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5075
ปิคอัพ  29เม.ย.61
5.00
 
29เม.ย.61
19.30 
รับ-ส่งคณบดีประชุม  วข.ศรีราชา  กรุงเทพฯ นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
5058
ปิคอัพ  1พ.ค.61
9.00
 
1พ.ค.61
12.00 
ไปร้านสแตนเลสเพื่อขอใบเสนอราคารั้วกั้นทางขึ้น-ลงบันได  หน้าอาคาร 10  เมืองชลบุรี นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวสุภาพร หงษ์เวียงจันทร์
5059
ปิคอัพ  1พ.ค.61
11.30
 
1พ.ค.61
16.30 
ติดต่อทำเสื้อกีฬาสี  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ร้านเสื้อบางแสน ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
5076
ปิคอัพ  3พ.ค.61
9.00
 
3พ.ค.61
12.00 
ดูเสื้อกีฬาสี  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ร้านเสื้อกีฬา บางแสน นายสุทธิ์ศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข มิตตรี เลขะพันธุ์
5077
รถตู้  4พ.ค.61
6.00
 
4พ.ค.61
10.00 
รับคณะกรรมการมาตรวจรับงานที่ปรึกษาก่อสร้าง ประชุมเวลา 10.00 น.  คณะวิศวฯ บางเขน และอาคาร 50 ปี นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
5078
รถตู้  4พ.ค.61
13.00
 
4พ.ค.61
18.00 
ส่งคณะกรรมการกลับกทม.  อาคาร 10  อาคาร 50 ปี นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
5030
ปิคอัพ  5พ.ค.61
8.00
 
5พ.ค.61
16.00 
จัดกิจกรรมที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา (กลับมาส่งอ.นิภาที่คณะ)  ตึก 10  มูลนิธิเด็กพัทยา นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
5029
รถตู้  5พ.ค.61
8.00
 
5พ.ค.61
16.00 
จัดกิจกรรมที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา  ตึก 10  มูลนิํิํธิเด็กพัทยา ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
5140
ปิคอัพ  19พ.ค.61
7.00
 
19พ.ค.61
12.30 
จัดกิจกรรมที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา  ตึก 10  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
5019
รถตู้  19พ.ค.61
7.30
 
19พ.ค.61
14.00 
โครงการ Just share for Dogs   ตึก 10  ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด พลูตาหลวง อ.สัตหีบ นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
5088
รถตู้  22พ.ค.61
7.00
 
22พ.ค.61
14.00 
ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการบริหาร ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 ชุด   อาคาร 10  สำนักงานอธิการบดี 50 ปี กองคลัง บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวฐิตา ตาปนานนท์
5112
รถตู้  26พ.ค.61
8.00
 
26พ.ค.61
15.00 
ติดตามคณบดี  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  สำนักสงฆ์ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
5141
รถตู้  3มิ.ย.61
8.00
 
3มิ.ย.61
13.00 
ไปบ้านบึงนำเสนองาน  อาคาร 10  บ้านบึง นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
5142
ปิคอัพ  3มิ.ย.61
8.00
 
3มิ.ย.61
13.00 
นำเสนองาน  อาคาร10  ผศ.วารุณี. ผศ.พัชนิจและบุคลากร ชรินทร์ ภูเขียว นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
5105
รถตู้  4มิ.ย.61
6.00
 
4มิ.ย.61
19.30 
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร  ตึก10 คณะวิทยาการจัดการ  ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
5106
รถตู้  5มิ.ย.61
6.00
 
5มิ.ย.61
19.30 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร  ตึก10 คณะวิทยาการจัดการ  ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
5120
ปิคอัพ  5มิ.ย.61
10.00
 
5มิ.ย.61
18.00 
ติดต่องานสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย งานรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร และงานสอบประมวลความรู้ แผน ข  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5124
ปิคอัพ  6มิ.ย.61
6.30
 
6มิ.ย.61
16.30 
ประชุมหารือการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ไปถึงบางเขน 9.00 น.เลิกประชุม 13.00 น.)  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  อาคารระพีสาคริก มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
5108
รถตู้  6มิ.ย.61
6.30
 
6มิ.ย.61
18.00 
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  อาคาร 10  ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางสาวสุภาพร หงษ์เวียงจันทร์
5123
ปิคอัพ  7มิ.ย.61
7.00
 
7มิ.ย.61
14.00 
TOR รถตู้เอนกประสงค์และรถยนต์เอนกประสงค์ ประกอบการจัดซื้อ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อาคาร 10  สำนักงานอธิการบดี 50 ปี งานพัสดุ กองคลัง บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวฐิตา ตาปนานนท์
5145
รถตู้  7มิ.ย.61
13.00
 
7มิ.ย.61
16.00 
ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจฯ   อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ศรีราชา ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
5144
ปิคอัพ  9มิ.ย.61
9.00
 
9มิ.ย.61
18.00 
ติดต่องานสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย งานรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร และงานสอบประมวลความรู้ แผน ข  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5150
ปิคอัพ  12มิ.ย.61
9.30
 
12มิ.ย.61
16.00 
ซื้อของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตึก10  ตลาดเก่าอ่างศิลา นายพิษณุ เดชาวุฒิ นายชลรัฐ สาระจรัส
5149
ปิคอัพ  13มิ.ย.61
9.00
 
13มิ.ย.61
18.00 
ติดต่องานสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และคำร้องอื่นๆ  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5152
รถตู้  13มิ.ย.61
11.00
 
13มิ.ย.61
17.00 
โครงการทำนำบำรุงศิลปวัฒนธรรม บ้านบึง  ตึก10  บ้านบึง ชรินทร์ ภูเขียว นายชลรัฐ สาระจรัส
5148
ปิคอัพ  14มิ.ย.61
6.20
 
14มิ.ย.61
19.00 
ประชุมกรรมการการศึกษา และ กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ตึก10  มก.บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
5117
รถตู้  15มิ.ย.61
7.00
 
15มิ.ย.61
15.00 
ประชุมConsult ตึก9ชั้นและ16ชั้น   อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  กองแผน อาคาร 50 ปี นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
5154
ปิคอัพ  16มิ.ย.61
5.00
 
16มิ.ย.61
20.00 
รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจประเมินหลักสูตรการบัญชีบริหาร (นัดรับเวลา 7.30 น.)   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ข้างสนามม้านางเลิ้ง)  มาส่งที่วิทยาเขตศรีราชา นายพิษณุ เดชาวุฒิ นายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ
5156
รถตู้  16มิ.ย.61
9.00
 
16มิ.ย.61
20.00 
ติดต่องานสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายและพยผู้ทรงคุณวุฒิ  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5159
ปิคอัพ  19มิ.ย.61
8.00
 
19มิ.ย.61
18.00 
นำเอกสารคำร้องไปให้อาจารย์อำนาจลงนาม และติดต่องานสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย(กรณีเร่งด่วน)  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5155
รถตู้  20มิ.ย.61
9.00
 
20มิ.ย.61
14.00 
อบรมเกษตรกรรุ่น2 บ้านบึง  ตึก10  บ้านบึง ชลบุรี ชรินทร์ ภูเขียว นายชลรัฐ สาระจรัส
5164
ปิคอัพ  21มิ.ย.61
9.00
 
21มิ.ย.61
19.00 
ติดต่องานสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย(กรณีเร่งด่วน)  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5116
รถตู้  22มิ.ย.61
4.45
 
22มิ.ย.61
19.30 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 8  ตึก10 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
5165
ปิคอัพ  23มิ.ย.61
9.00
 
23มิ.ย.61
18.00 
ติดต่อเอกสารสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-2380-2