ตารางการให้บริการรถคณะวิทยาการจัดการ

เลขที่คำขอ ประเภทรถ
เดินทาง
เวลา
วันที่กลับ
เวลา
รายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง พขร. ผู้จอง.
4513
รถตู้  10มิ.ย.60
13.00
 
10มิ.ย.60
17.00 
ประชุมโครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมกันทุกวิทยาเขต วันที่ 9-10 มิ.ย.60   โรงแรมธารามันตรา ชะอำ จ.เพชรบุรี  อาคาร 10 วจก. นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4538
ปิคอัพ  15มิ.ย.60
10.00
 
16มิ.ย.60
14.00 
ร่วมงานอุปสมบท ที่วัดบวรนิเทศ  หน้าตึก 10  วัดบวรนิเทศ นางนลินี พจน์กระจ่าง นางสาวนฤมล บุญมูล
4550
ปิคอัพ  20มิ.ย.60
14.00
 
20มิ.ย.60
17.00 
จัดซื้อของเพื่อเตรียมงานสอบสัมภาษณ์วันที่ 23 มิย.60 (ขับเอง   ตึก 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4554
รถแวนด์ อีซูซุ  21มิ.ย.60
10.00
 
21มิ.ย.60
17.00 
เพื่อซื้อของเตรียมงานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4551
ปิคอัพ  22มิ.ย.60
12.00
 
22มิ.ย.60
19.00 
เพื่อใช้ในงานขนของในการเตรียมงานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4552
ปิคอัพ  23มิ.ย.60
7.00
 
23มิ.ย.60
16.00 
ใช้งานสอบสัมภาษณ์  ตึก 10  ชลบุรี นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
4553
รถแวนด์ อีซูซุ  27มิ.ย.60
9.30
 
27มิ.ย.60
18.30 
ร่วมประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน  หน้าอาคาร 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4576
ปิคอัพ  30มิ.ย.60
6.00
 
30มิ.ย.60
18.00 
อบรมมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มหาวิทยาเกาตรศาสตร์ ณ อาคารบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขน  อาคาร 10  มก.บางเขน นายสุทธิ์ศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4593
รถแวนด์ อีซูซุ  1ก.ค.60
11.00
 
1ก.ค.60
15.00 
ซื้อของเตรียมงานสัมภาษณ์รับตรงโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  อาคาร 10  ชลบุรี นางสาวมรกต รื่นเจริญ นางสาวมรกต รื่นเจริญ
4597
ปิคอัพ  8ก.ค.60
6.30
 
8ก.ค.60
18.30 
ลงพื้นที่งานวิจัยเขาหินซ้อน โดยอาจารย์มุขสุดา พูลสวัสดิ์  ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา  ศูนย์ศึกษาพฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
4589
ปิคอัพ  10ก.ค.60
4.00
 
10ก.ค.60
10.00 
ส่งวิทยากร  อาคาร 10  สนามบินดอนเมือง ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4591
รถแวนด์ อีซูซุ  10ก.ค.60
8.00
 
10ก.ค.60
18.00 
นิเทศก์นิสิตฝึกงาน  หน้าตึก 10  ดอนเมือง นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
4666
เอนกประสงค์  16ก.ค.60
8.30
 
16ก.ค.60
16.30 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  มก.วิทยาเขตศรีราชา  กรุงเทพฯ นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4627
ปิคอัพ  19ก.ค.60
6.00
 
21ก.ค.60
16.00 
อบรมวิจัย ที่โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่  อาคาร 10  โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทัศนีย์ ชมพิมาย นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4623
ปิคอัพ  21ก.ค.60
9.00
 
21ก.ค.60
16.30 
ขนอุปกรณ์ในโครงการปฐมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560  อาคาร 10  อาคารพลศึกษา นายสุวัชช น้อยวิไล นางสาวมรกต รื่นเจริญ
4633
ปิคอัพ  22ก.ค.60
13.00
 
22ก.ค.60
16.00 
ติดตามโครงการบริการวิชาการบัญชีครัวเรือน  อาคาร 13  บ่อวิน ชรินทร์ ภูเขียว นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
4638
ปิคอัพ  27ก.ค.60
7.00
 
27ก.ค.60
15.00 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หน้าตึก 10  อาคารสารสนเทศ 50 ปี นายศุภมิตร อนันทวัน นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4650
รถแวนด์ อีซูซุ  27ก.ค.60
13.00
 
28ก.ค.60
21.00 
ร่วมกิจกรรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสววันเฉลิมพระชนพรรษา 68 พรรษา  อาคาร 10  อำเภอปะคำ จังหวับุรีรัมย์ นายวันเฉลิม พรหมแจ้ง นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4654
ปิคอัพ  28ก.ค.60
16.00
 
28ก.ค.60
21.00 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  กรุงเทพฯ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4581
ปิคอัพ  30ก.ค.60
13.00
 
30ก.ค.60
17.00 
ไปส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 61  หน้าอาคาร 10  KU Home นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4719
ปิคอัพ  12ส.ค.60
9.00
 
12ส.ค.60
9.00 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม อ.เติมศักดิ์  มก.วิทยาเขตศรีราชา  บางปะกง นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4714
เอนกประสงค์  14ส.ค.60
8.00
 
14ส.ค.60
16.40 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  คณะวิทยาการจัดการ  ศรีราชา นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4583
รถแวนด์ อีซูซุ  14ส.ค.60
13.00
 
14ส.ค.60
17.30 
ไปส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงาน รุ่นที่ 62  คอนโดพักอาศัย  KU Home นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4728
ปิคอัพ  14ส.ค.60
16.40
 
14ส.ค.60
21.30 
รับ-ส่ง คณบดีประชุม  มก.วิทยาเขตศรีราชา  กรุงเทพฯ นายสุวัชช น้อยวิไล มิตตรี เลขะพันธุ์
4662
รถตู้  16ส.ค.60
16.30
 
16ส.ค.60
18.00 
ไปส่งวิทยากรที่สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง   ศาลาประชาคม เทศบาลนครแหลมฉบัง  สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4687
รถแวนด์ อีซูซุ  19ส.ค.60
6.00
 
19ส.ค.60
19.00 
กรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จ.ปราจีนบุรี  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อเมือง.จ.ปราจีนบุรี นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4699
ปิคอัพ  23ส.ค.60
14.00
 
23ส.ค.60
16.00 
ไปซื้อต้นไม้ ในกิจกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  บางพระ นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว มิตตรี เลขะพันธุ์
4674
ปิคอัพ  24ส.ค.60
6.20
 
24ส.ค.60
19.00 
ประชุมกรรมการการศึกษา มก กรรมการประจำ บว  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน มก บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4701
ปิคอัพ  24ส.ค.60
14.00
 
24ส.ค.60
17.00 
การขนของไปอาคารพละ เพื่อจัดงานแสดงนิทรรศการผลงาน วันสถาปนาวิทยาเขต  อาคาร 10  อาคารพละ 13 นายอภิชาติ มณี นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
4710
รถตู้  3ก.ย.60
13.00
 
3ก.ย.60
22.00 
พาอาจารย์และนิสิตจาก TUA (ประเทศญ๊่ปุ่น) ไปสวนนงนุช  คณะวิทยาการจัดการ   สวนนงนุช พัทยา นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4697
รถตู้  4ก.ย.60
7.00
 
4ก.ย.60
15.30 
ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการบริการ 1ชุด  อาคาร 10  บจก. กสท. โทรคมนาคม (มหาชน) เขตหลักสี่ กทม. ชรินทร์ ภูเขียว นางสาวฐิตา ตาปนานนท์
4676
รถแวนด์ อีซูซุ  4ก.ย.60
9.00
 
4ก.ย.60
12.00 
รับ ดร.นวลฉวี เพื่อมาเป็นวิทยากรทีมทรัพยากรมุนษย์ ตอนเวลา 13.00-16.00 น. (นัด ดร.นวลฉวี 10.30 น.)  สนามบินสุวรรณภูมิ  รับดร.นวลฉวีที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
4712
ปิคอัพ  4ก.ย.60
10.00
 
4ก.ย.60
11.00 
เดินทางไปรับอาหารกลางวัน ใช้ในการอบรม ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยการตีพิมพ์หนังสือหรือตำรา  หน้าอาคาร 10  ศรีราชา นางนลินี พจน์กระจ่าง นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4677
รถแวนด์ อีซูซุ  4ก.ย.60
16.00
 
4ก.ย.60
19.00 
ส่ง ดร.นวลฉวี(วิทยากร)กลับ มก.บางเขน   อาคารศูนย์เรียนรวม 2  สนามบินสุวรรณภูมิ นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
4707
รถตู้  6ก.ย.60
7.00
 
6ก.ย.60
16.00 
e-Auction โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการประชุม   อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  งานพัสดุกองคลัง อาคาร 50 ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4713
รถแวนด์ อีซูซุ  6ก.ย.60
8.00
 
6ก.ย.60
15.00 
สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทที่ระยอง  อาคาร 10  นิคมอมตะระยอง นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางณัฐธนัญ พจน์กระจ่าง
4539
รถแวนด์ อีซูซุ  7ก.ย.60
10.30
 
7ก.ย.60
14.00 
ส่งอาจารย์ไปเยี่ยมชมกิจการ SCG Chemicals จ.ระยอง  อาคาร 10  SCG Chemicals จ.ระยอง นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4540
รถแวนด์ อีซูซุ  8ก.ย.60
10.30
 
8ก.ย.60
15.00 
ตีรถเปล่าไปรับอาจารย์ เยี่ยมชมกิจการ SCG Chemicals จ.ระยอง (ต้องไปถึง 12.00 น.)  SCG Chemicals จ.ระยอง  อาคาร 10 วจก. นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4730
ปิคอัพ  11ก.ย.60
8.30
 
11ก.ย.60
13.00 
ยื่นเอกสาร ทำวีซ่าเพื่อขอปฏิบัติงานต่อในประเทศไทย และ ขอคัดแบบ ภงด.91  หน้าอาคาร 10  สำนักงานตรวจคนเช้าเมือง ศรีราชา/สนง.สรรพากรพื้นที่ ศรช. ชรินทร์ ภูเขียว นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4735
รถตู้  12ก.ย.60
9.00
 
12ก.ย.60
14.00 
พานิสิตไปประกวดแผนที่พัทยา  อาคาร 10  เทศบาลเมืองพัทยา นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
4736
รถตู้  13ก.ย.60
7.00
 
13ก.ย.60
18.00 
ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 4  อาคาร 10 และหนองมน  บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
4729
รถแวนด์ อีซูซุ  13ก.ย.60
8.30
 
13ก.ย.60
17.00 
ไปร่วมลงนามในพิธีบันทึกตกลงความร่วมมือ SMART  อาคาร 10  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
4708
รถตู้  14ก.ย.60
6.00
 
14ก.ย.60
16.00 
e-Auction โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการประชุม (ต้องไปถึงก่อนเวลา 10.30 น.)   อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก (CAT TOWER) ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4733
รถแวนด์ อีซูซุ  14ก.ย.60
6.00
 
14ก.ย.60
16.00 
ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการประชุม 1 รายการ  อาคาร 10  บจก. กสท. โทรคมนาคม บางรัก กทม. นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาวฐิตา ตาปนานนท์
4734
รถแวนด์ อีซูซุ  15ก.ย.60
9.00
 
15ก.ย.60
18.00 
ติดต่องานรับเข้า งานอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ และงานคำร้องต่างๆ  หน้าตึก 10  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางบุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4738
รถตู้  15ก.ย.60
9.00
 
15ก.ย.60
15.00 
พานิสิตลาวไปต่อวีซ่าที่ ตม พัทยา  หน้าอาคาร 10  ตม พัทยา ชรินทร์ ภูเขียว นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
4698
รถตู้  17ก.ย.60
8.10
 
17ก.ย.60
22.00 
ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน KU-UT ญี่ปุ่น  หน้าตึก 10  บ้านสวนมายิ้ม สวนนงนุช ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.พรพรหม พรหมเพศ
4693
รถแวนด์ อีซูซุ  17ก.ย.60
13.00
 
17ก.ย.60
21.00 
รับวิทยากรที่สนามบิน เบอร์โทรติดต่อ 0899296718 หรือ 0935676947  สนามบินสุวรรณภูมิ  โรงแรมแกรนด์มารีน่าเรสซิเด้นท์ นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4739
รถแวนด์ อีซูซุ  18ก.ย.60
9.30
 
18ก.ย.60
15.00 
ส่งเอกสารประกัน  คอนโด  มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
4694
รถตู้  19ก.ย.60
4.00
 
19ก.ย.60
13.00 
ส่งวิทยากร  โรงแรมแกรนด์มารีน่าเรสซีเด้นท์  สนามบินสุวรรณภูมิ ชรินทร์ ภูเขียว นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
4746
รถแวนด์ อีซูซุ  19ก.ย.60
9.00
 
19ก.ย.60
11.00 
รับเอกสาร เล่ม work permit อ.แมรี่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
4711
รถตู้  20ก.ย.60
4.30
 
20ก.ย.60
8.30 
ไปรับและส่งคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพ ต้องมาถึงคณะ 8.30  บางเขน  มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
4749
รถตู้  20ก.ย.60
9.00
 
20ก.ย.60
13.00 
พานิสิตลาวไป ตม.พัทยา  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ตม.พัทยา นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4747
ปิคอัพ  20ก.ย.60
10.30
 
20ก.ย.60
11.00 
ไปรับอาหารมาเลี้ยงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพคณะ  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  ร้านอาหาร The Station ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4750
รถตู้  20ก.ย.60
16.30
 
20ก.ย.60
22.30 
ไปส่งคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพ   อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  มก.บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4752
ปิคอัพ  21ก.ย.60
7.00
 
21ก.ย.60
13.00 
ประชุมการยื่นข้อเสนอโครงการ Innovative Startup  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  มก.บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4754
รถแวนด์ อีซูซุ  21ก.ย.60
13.00
 
21ก.ย.60
15.00 
จ่ายสรรพากร  หน้าอาคาร 10  อาคารทะเลทองทาวเวอร์/ธ.ทหารไทย นายพิษณุ เดชาวุฒิ นางฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
4731
รถตู้  22ก.ย.60
6.00
 
22ก.ย.60
11.00 
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว   อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4742
ปิคอัพ  22ก.ย.60
6.00
 
22ก.ย.60
11.00 
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว คณะกรรมการวิเทศฯ และผู้บริหาร วจก.  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ  สนามบินสุวรรณภูมิ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4740
ปิคอัพ  25ก.ย.60
6.20
 
25ก.ย.60
15.00 
ประชุมวิเคราะห์หลักสูตร  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน มก บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4744
ปิคอัพ  26ก.ย.60
13.30
 
26ก.ย.60
18.30 
ไปรับคณะเดินทางที่ไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว (ถึงสนามบิน 15.00 น.)  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ นายพิษณุ เดชาวุฒิ มิตตรี เลขะพันธุ์
4732
รถตู้  26ก.ย.60
13.30
 
26ก.ย.60
18.00 
รับคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว (ถึงสนามบิน 15.10 น.)   สนามบินสุวรรณภูมิ  ส่งที่คณะวิทยาการจัดการ ชรินทร์ ภูเขียว มิตตรี เลขะพันธุ์
4748
รถแวนด์ อีซูซุ  28ก.ย.60
6.20
 
28ก.ย.60
17.00 
ประขุมกรรมการการศึกษา  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน มก บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4753
รถตู้  28ก.ย.60
7.00
 
28ก.ย.60
18.00 
เข้าร่วมนำเสนอโครงการประกวดของ KFC  หน้าตึก 10  บริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
4741
ปิคอัพ  2ต.ค.60
6.20
 
2ต.ค.60
15.00 
ประชุมวิเคราะห์หลักสูตร  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน มก บางเขน ชรินทร์ ภูเขียว ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
4702
รถแวนด์ อีซูซุ  12ต.ค.60
6.20
 
12ต.ค.60
19.00 
ประชุมกรรมการการศึกษา มก  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  สำนักทะเบียน มก บางเขน นายพิษณุ เดชาวุฒิ ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-2380-2