เกี่ยวกับเรา 

     เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการบริหารและจัดการ ในด้านการบริหารงานทั่วไป มีบทบาทสำคัญ ในการจัดทำแผนงบประมาณ และดำเนินการ ในงานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี งานจัดซื้อ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และงานบุคคล ทั้งการ ประสานงานร่วมกันกับทุกหน่วยงาน และจัดการงานให้ ทีมงานต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงการประสานงาน กับหน่วยงานภายในวิทยาเขต และหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวกับการบริหาร และจัดการคณะฯ

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ส่วนงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์จัดการระบบสำนักงาน
  • วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 สำนักงานเลขานุการ จะทำการปรับปรุงระบบเอกสารออนไลน์ ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้ระบบเอกสารออนไลน์ได้ชั่วคราว ส่วนงานเลขานุการจึงขออภัยมา ณ ที่นี่
  • ส่วนงานเลขานุการขอเชิญเข้าร่วม "งานสงกรานต์ คณะวิทยาการจัดการ 2551" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2551
 
     
 
ภาพกิจกรรม
  โครงการอบรม คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  การสัมมนา เรื่อง การจัดการภายในสำนักงาน ด้วยระบบสารสนเทศ  
  โครงการอบรม คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  โครงการอบรม คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230