TH : EN
สมัครปริญญาตรี-TCAS 67 ปริญญาโท-เอก
Breaking News
555
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
การศึกษา

ประกาศสำคัญต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา

meeting
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การอบรม การสัมนา

recruitment
รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเข้าทำงานคณะวิทยาการจัดการ

purchaser
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ หรือจัดจ้างของคณะวิทยาการจัดการ

workshop
แหล่งงานนิสิต

ประกาศหน่วยงานที่มีความต้องการรับนิสิตเข้าฝึกงานหรือสมัครเข้าทำงาน

scholarship
ทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษาต่างๆ ที่เปิดรับสมัครนิสิตเข้าชิงทุน

Link ที่น่าสนใจ
กิจกรรม

วิดีโอแนะนำ


ห้องที่ให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ