เสนอชื่อนิสิตดีเด่นฯ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566


เสนอชื่อนิสิตดีเด่นฯ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
****งานกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ขอให้ท่านเสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 "ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
โดยใช้ผลงานระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2566**** โดยมีรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเสนอชื่อ ดังลิ้งก์แนบ https://shorturl.asia/dKoNb

          สำหรับนิสิตที่ได้รับพิจารณาโปรดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของนิสิต ตามแบบเสนอรายชื่อนิสิตดีเด่น (ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งก์ https://shorturl.asia/dKoNb) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ คณะกรรมการฯ จะพิจารณารายชื่อนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีมาแล้วเท่านั้น

สำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการมีกระบวนการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอรายชื่อนิสิตดีเด่นฯ ที่ลิ้งก์ https://shorturl.asia/dKoNb โดย

          1.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียด ผลงาน และลงนามด้วยลายมือชื่อนิสิตให้ครบถ้วน

          1.2 ให้นิสิตดำเนินการส่งแบบเสนอชื่อนิสิตดีเด่นให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมลงนามมาให้เรียบร้อย

2. แนบหลักฐานใบประกาศนียบัตร พร้อมรายละเอียดโครงการที่นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ

3. ให้นิสิตส่งเอกสารลำดับที่ 1-2 ได้ที่ห้องศูนย์บริการการศึกษา อาคาร 27 ชั้น 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ปิดรับเวลา 16.00 น. เท่านั้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะรวบรวมแบบเสนอชื่อนิสิตดีเด่นเสนอให้คณบดีลงนามในแบบฟอร์ม และส่งให้ฝ่ายกิจการนิสิตตามลำดับต่อไป เพื่อคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชา จักได้ทำการพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ประกาศต่อไป