ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม โครงการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ” “Intercultural Communication”


ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม โครงการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ”

 Intercultural  Communication”

วิทยากร : Mr. Steven John Bodley อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://kasets.art/MwYpq1

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ. ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสมุด

 

***ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านการคิดและการเรียนรู้