ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวด MS Brand Ambassador 2023 เพื่อค้นหาตัวแทน 10 คน เป็นทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ


 

No 

ชื่อ สกุล 

สาขาที่เรียน (รหัสสาขา) 

จรรยพร หิรัญสิริลักษณ์ 

การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคปกติ) (R33) 

ปาริชาติ ดำริบูรณ์ 

การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) (R14) 

ปภัสรา ปาลียะ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) (R04) 

วิมพ์วิภา อัตโถ 

การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคปกติ) (R33) 

รุจิรดา โทศิริกุล 

การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) (R14) 

กมลฉัตร บุญชิต 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) (R04) 

ไอศูรย์ วีระโชติคุณกิตติ 

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงการจัดการโรงแรม (ภาคปกติิ) (R20) 

วิภาทิพย์ เรืองทรัพย์ 

การตลาด (ภาคพิเศษ) (R11) 

จักรพันธ์ ทะรารัมย์ 

การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) (R15) 

10 

เอวิกาญจน์ ศิริเมฆา 

การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) (R10) 

11 

นันท์นภัส ใจรักดี 

การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) (R14) 

12 

แพรวา ส่งกลิ่น 

การเงินและการลงทุน (ภาคปกติ) (R16) 

13 

ลักษมี มันทิราลัย 

การตลาด (ภาคปกติ) (R03) 

14 

ปารมี จำเนียรทรัพย์ 

การบัญชี (ภาคปกติ) (R24) 

15 

อรัชภร ถ้ำอมร 

การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) (R15) 

16 

ญาณิศา ชิณโชติ 

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) (R23) 

17 

เพชรลดา ศรีห์ยัน 

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคปกติิ) (R22) 

18 

ฐิติพร เหินหาว 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) (R18) 

19 

ณัฐดนัย ชุ่มเจริญ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) (R04) 

20 

ยลรดี จันทร์ไทย 

การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคปกติ) (R32) 

 

กำหนดการ รอบแสดงความสามารถ 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เข้าร่วมการประกวด สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมสำหรับวันประกวด 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อค้นหานิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนด ที่จะเป็น “MS Brand Ambassador 2023 ทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ" ที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอต่อหน้าสาธารณชน เช่นการเป็นพิธีกร นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 2. เพื่อให้มีนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ที่มีแนวความคิด ที่สามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสถานภาพเป็นนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปี 1-3 ไม่กำหนดเพศ
 2. บุคลิกภาพดี ชื่นชอบงานประชาสัมพันธ์
 3. มีความรับผิดชอบ และเสียสละ
 4. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25 โดยได้รับการรับรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อคณะวิทยาการจัดการ

ขั้นตอนการรับสมัคร
รอบคัดเลือก
สมัครผ่านทางออนไลน์ ผ่านการ Scan QR Code พร้อมทั้งแนบคลิปวีดิโอ แนะนำตัวเองประมาณ 1-2 นาที
(คัดเลือกเหลือ 30 คนสุดท้าย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2566

ประกาศผลการผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม 2566
 

รอบแสดงความสามารถ
แสดงความสามารถตามโจทย์จากคณะกรรมการเพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศ 10 คน สุดท้าย 
ในวันที่ 2 เมษายน 2566 (วันเวลา สถานที่รอบแสดงความสามารถ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง)
* ขอสงวนสิทธิ์ คำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
ผู้ผ่านการจัดการคัดเลือก 30 สุดท้าย

 1. การเข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด ในที่สาธารณะจากมืออาชีพ
 2. โล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา
 3. ออกงานประชาสัมพันธ์ในสื่อให้กับคณะทั้งภาพนิ่ง และช่อง MS Channel ของทางคณะวิทยาการจัดการ ที่จะเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
 4. รับการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมประชาสัมพันธ์คณะวิทยากาจัดการ

 

#MSBrandAmbassador

จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ