ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566


เพื่อให้การขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดการในการดำเนินการขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 

กำหนดการ

วันยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา

          ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

วันประกาศผลการย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา

          วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

วิธีดำเนินการและหลักฐานการขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา

1. ตรวจสอบระเบียบและเกณฑ์การขอย้ายหลักสูตร ตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการย้ายหลักสูตรสำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดูประกาศเกณฑ์การพิจารณาได้ที่ https://rb.gy/7n3flf

2. ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา (Registrar-12) ได้ที่ https://t.ly/tnRN1

3. แนบผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด มาพร้อมกับคำร้องขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา     ส่งคำร้องที่ ศูนย์บริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 27 ชั้น 2

4. นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องได้ที่ ระบบติดตามคำร้อง คณะวิทยาการจัดการ https://education.ms.src.ku.ac.th/request

5. นิสิตที่ผ่านการพิจารณาการขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่งานบริการการศึกษาให้เรียบร้อย จึงจะถือว่าการดำเนินการย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา เสร็จสมบูรณ์