หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี


          

      ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ดังนี้

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งตามประเภทของหลักสูตร

    1. หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Programs) ภาคปกติ และภาคพิเศษ

    2. หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Programs: EP)