คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิทยาการจัดการ "ชนะเลิศระดับประเทศ" การประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสนับสนุนโดย KFC ภายใต้โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม


        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิทยาการจัดการ "ชนะเลิศระดับประเทศ" การประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสนับสนุนโดย KFC ภายใต้โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม ซึ่งจัดโดยบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ในรูปแบบของโครงการที่เน้นแนวคิดกลยุทธ์การจัดการและดําเนินงานการแก้ปัญหาที่ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน เน้นการปลูกจิตสํานึกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงมีผลสําเร็จที่ยั่งยืน ระยะเวลาโครงการ 20 ต.ค.59 - 30 ม.ค.60


     

    จากที่นิสิตคณะวิทยาการจัดการได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ผ่านเข้าในฐานะตัวแทนภาคกลาง ไปนำเสนอผลงานในรอบ Final และได้มีการประกาศผลการตัดสินไปเมื่อปลายเดือน มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ทีม Give me a hand สาขาการจัดการ โดยมีอาจารย์สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประทศ พร้อมด้วยรางวัล Popular Vote จากโครงการที่มีการส่งเข้าร่วมกว่า 600 โครงการทั่วประเทศ รายชื่อสมาชิก ทีม Give me a hand 1. นายอภิวัฒน์ แก่นขนุน,2. นางสาวกรรณิการ์ ทาระบุตร,3. นางสาวพิชชาธัญญ์ ภิระพันธ์ และนายกิตติ แก้วนนท์ ทั้งหมดเป็นนิสิตชั้นปีที่่ 4 สาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ