คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิทยาการจัดการ "ชนะเลิศระดับภาค ประจำพื้นที่เขตภาคกลาง"การประกวดแผน A.P.Honda Marketing Plan Contest #9


        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะวิทยาการจัดการ "ชนะเลิศระดับภาค ประจำพื้นที่เขตภาคกลาง" โดยทีมชนะเลิศ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่งานมอเตอร์โชว์ ปี 2016 ต่อไป ในการประกวดแผน A.P.Honda Marketing Plan Contest #9    โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม  Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda ภายใต้โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น 'Zoomer-X The Unblocker, ได้เวลาปล่อยของ'  


     
    จากที่นิสิตคณะวิทยาการจัดการได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ประกาศผลเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฎว่าทีมจาก คณะวิทยาการจัดการ สามาถคว้ารางวัลมาได้ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลทีมชนะเลิศ ประจำพื้นที่เขตภาคกลาง ได้แก่ นิสิต "ทีม Green Blood" อาจารย์อภิญญา ถิระโชติกุล อาจารย์ประจำสาขาการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. นางสาวดวงแก้ว เขมนันท์โสภณ รหัสนิสิต 5730104286 2. นางสาวนิรมล สุขกมลกุล 3. นางสาวอรญา จินดาดี 4. นางสาวอริสรา เชิดชู 5. นางสาวอัชราพร จิรวุฒิวงศ์ชัย รางวัลทีมอันดับ 3 ประจำพื้นที่เขตภาคกลาง ได้แก่ นิสิต "ทีม Nakee" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีรายชื่อสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. นางสาวจุฬาวดี มุกดาประกร 2. นางสาวชลธิชา ชาชุมราษฎร์ 3. นางสาวเจนจิรา เริ่มมีสุขสันต์ 4. นางสาวณิชกมล สาระโภค 5. นางสาวนัฐริกา จำปาศรี 6. นางสาวชนกาญ สุนทรรักษ์ 7. นางสาวพิทยารัตน์ วงศ์ศรีจันทร์ (สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) ตามลำดับ