เวทีคนเก่ง : นิสิตสาขาการเงินได้รับรางวัลชนะเลิศ PTT RIT Star Team และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท รางวัล Muang Thai Life Assurance Star "โครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2017"


        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพในตลาดทุนไทย จึงได้ร่วมกับองค์กรในตลาดทุนจัดการแข่งขัน Young Financial Star Competition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาในการก้าวสู่สายวิชาชีพในตลาดทุนไทย โดยการแข่งขันปีนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการถึง 5,900 คนจาก 102 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีเยาวชนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบแรก จำนวน 274 คน ซึ่งได้รับการอบรมความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการเงินและการลงทุนอย่างเข้มข้น และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดย นายบุญฤทธิ์ โชติศรีลือชา นิสิตสาขาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รางวัลชนะเลิศ PTT RIT Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ RIT หนึ่งในสมาชิก ทีมโครงการ “Bamanaw” และนายชนะ พังงา นิสิตสาขาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งนักวางแผนประกันชีวิต ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินในต่างประเทศ ทุนอบรมและทดสอบ โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร อนึ่งคณะวิทยาการจัดการจึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ลำดับที่ 4 จากซ้ายไปขวา นายบุญฤทธิ์ โชติศรีลือชา


นายชนะ พังงา

              


เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ที่มุ่งมั่นพัฒนานิสิตให้มีความรู้และความสามารถสู่...การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป