นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลทีมอันดับ 3 ภาคกลาง การประกวด Marketing Plan Contest #10 by A.P.Honda


        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และ4 ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ประจำภาคกลาง จากการประกวด Marketing Plan Contest #10 by A.P.Honda โดยอาจารย์อภิญญา ถิระโชติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีบริษัท เอเชียซิตี้ มอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้า เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก

        "ทีมนนทรี ศรีราชา" นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด ได้รับ รางวัลทีมชนะเลิศ ภาคกลาง ในการประกวด Marketing Plan Contest #10 by A.P.Honda รายชื่อสมาชิก มีดังนี้ นายกันตพงศ์ จิตอภิรักษ์, นายณัฐพล สุขผล, นายเจตดิลก อินปัน, นายฉัตรชัย โชติภูมิเจริญกาล, นายชยานันต์ อภิไชยนนท์, นายนัฐวัช อุ่นผาง และนายพงศกร อึ้งบุญชู (ภาพบน)

        "ทีม Green Blood" นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด ได้รับ รางวัลทีมอันดับ 3 ภาคกลาง ในการประกวด Marketing Plan Contest #10 by A.P.Honda รายชื่อสมาชิก มีดังนี้ นางสาวดวงแก้ว เขมนันท์โสภณ, นางสาวนิรมล สุขกมลกุล, นางสาวอัชราพร จิรวุฒิวงศ์ชัย, นางสาวอรญา จินดาดี, นางสาวอริสรา เชิดชู และนางสาวเมญานี รอดเชื้อ (ภาพล่าง)