นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 The Smart Logistics Practices Award 2018 ในงานจักรพงษ์วิชาการ


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 The Smart Logistics Practices Award 2018 ในงานจักรพงษ์วิชาการ

        โดยการแข่งขัน จัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2561 ประกอบด้วยการแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Drop Test) และเกมส์สถานการณ์จำลองโซ่อุปทาน (Beer Game) นิสิตโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ทีมไข่เจียว สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวสุทธิดา มากเอียด นางสาวลภัสชวินท์ วงศ์ทาเหลือง นางสาวศันสนีย์ นาที และนางสาวสุกัญญา สาแก้ว    


       และนิสิตชั้นปีที่ 4 ชื่อทีม Baby Shark สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายชายฉัตร กาญจนกันติ นายรัฐพงศ์ บุญเกิดลาภ นายศุภวิชญ์ กิตติกูลพันธุ์ และ นายศตวรรษ จิตร์เปรมวณิชย์


       โดยมีอาจารย์พิชญดา ดอนสมจิตร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และอาจารย์ทุกท่านประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการเข้าแข่งขันและให้กำลังใจนิสิต