นิสิตสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล ในการประกวด แผนสื่อสารการตลาด นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค"


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ "ทีม Improvise" ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด แผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค" และสมาชิกทีมกองเชียร์ ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศระดับ 1" ในการประกวดกองเชียร์ ประจำปี 2561 โดยอาจารย์อภิญญา ถิระโชติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อสมาชิก มีดังนี้ นางสาวดวงชนก ผาณิตสุคนธ์, นางสาวนรีกานต์ ใจมั่น, นายสิรวิชญ์ เสถียรรุจิกานนท์, นายวริทธ์ วัชรรุจิ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานวันโคนมแห่งชาติ จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

    สุดท้ายนี้ทางคณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณทางนิตยสาร BrandAge ในฐานะผู้ดำเนินงานและบริหารโครงการดังกล่าว ที่ให้เปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาการจัดการได้มีเวที ในการแสดงศักยภาพ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้วยดีมาตลอด และขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง