นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปี 2560


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 3 ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นภายใต้ “โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” ซึ่งจัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัล จากกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปี 2560 โดยทีม Gleen Blood ได้รับรางวัลทีมชนะเลิศ ทีมต้นนนทรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีมเขียวธงขจี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ โดยคุณคุณภาพ  ธนกีรติกุล Customer Development Manager เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนิสิต           

       ทีม Gleen Blood รางวัลทีมชนะเลิศ
        สมาชิกทีม Gleen Blood ประกอบด้วย นางสาวดวงแก้ว เขมนันท์โสภณ นางสาวเมญานี รอดเชื้อ นางสาวอริสรา เชิดชู นางสาวอัชราพร จิรวุฒิวงศ์ชัย และอรญา จินดาดี


       ทีมต้นนนทรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
        สมาชิกทีมต้นนนทรี ประกอบด้วย นางสาวชัญญา ประเสริฐ นางสาวกันยารัตน์ ธีระตระกูล
นางสาวปาณิสรา ชาวนา นางสาวณิชกมล สาระโภค นางสาวเจนจิรา เริ่มมีสุขสันต์ และนางสาวจุฬาวดี มุกดาประกร

       ทีมเขียวธงขจี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
        สมาชิกทีมเขียวธงขจี ประกอบด้วย นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ตรี นางสาววรดา ลีทอง นายกรณ์ดนัย อินทะชัย
นางสาวชลธิชา ชาชุมราษฎร์ และนางสาวชนกาญ สุนทรรักษ์