นิสิตคณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัลการประกวดแผนการตลาด CHONBURI & SRIRACHA GRAB Campus Challenge 2018


       คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดแผน CHONBURI & SRIRACHA GRAB Campus Challenge 2018 โดยรางวัลชนะเลิศ ทีม Smart Group ประกอบด้วยสามาชิก 1.นางสาวนัยน์ภัค สุวรรณมัจฉา 2.นางสาวมนัสชนก เสมสุวรรณ 3.นางสาวปัณฑารีย์ รอดบน 4.นางสาวกัลยกร กัตพงษ์ 5.นายนทีธร ศรีอุดร และ 5.นายจักรกฤษณ์ โอสถานนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 SRC Grab Campion สมาชิกประกอบด้วย 1.นายกันตพงศ์ จิตอภิรักษ์ 2.นายณัฐพล สุขผล 3.นางสาวกัลยรัตน์ เชาว์สินธุ์ 4.นางสาวธียารัก จุฑามณี และ 5.นางสาววรรณศิชล เอื้อสุชชัยกุล

       วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง
      โจทย์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารทางการตลาดภายใต้หัวข้อ “Grab 10X Growth Hacking – ทำอย่างไรให้ Grab เติบโตในชลบุรี – ศรีราชาเพิ่มได้อีก 10 เท่า!” เพื่อนำแผนไปปฏิบัติจริงผ่านช่องทางการสื่อสาร Online และ Offline เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ Awareness / Interest / Desire และมีเป้าหมายให้เกิด Action ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab เพื่อการเดินทาง #GrabCampusChallenge2018 #GrabTH