นิสิตสาขาการตลาด ได้รับรางวัลการประกวดแผนการตลาด TOYOTA Campus Challenge 2018 “โตโยต้าถนนสีขาว”


       คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการตลาด กลุ่ม Lightsaber สมาชิกประกอบด้วย 1.นางสาวฐิติรัตน์ ทวยมีฤทธิ์ 2.นางสาวปฎิมาภรณ์ กิตติไกวัล 3.นางสาวชลธิชา แก้วดวง และ 4.นางสาวสุธิดา จันทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งแผนการตลาด TOYOTA “Campus Challenge โตโยต้าถนนสีขาว” พร้อมกับเข้าร่วมฝึกงานกับทาง TOYATA และทริปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

       โดยโครงการถนนสีขาว เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดพร้อมได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผนในการเสริมสร้างให้ใส่ใจการขับขี่และปผระชาสัมพันธ์ให้เห็น ความสำคัญของจาราจร กฎระเบียบบนท้องถนน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องร่วมสื่อสารจัดกิจกรรม ออกสื่อทางโทรทัศช่อง 3 พร้อมทำกิจกรรมกับทาง TOYOTA ในช่วง 18-20 ธันวาคม 2561  พร้อมนำเสนอและฟังการประกาศผลในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา