คณะวิทยาการจัดการจัดขอแสดงความยินดีนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลจาก "การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2562"


    "การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2562" จัดโดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด 40 ทีม โดยมีจำนวนเพียง 7 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน ซึ่งนิสิต/นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองทองธานี

    ผลการประกวดในครั้งนี้ มีทีมนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 2 ทีม ได้รางวัลชมเชย โดยมีรายชื่อสมาชิกในทีม ดังนี้
1. ทีม คนมีอนาคต ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ อู๋เถื่อน, นางสาวชนิสรา สร้อยมาศ และนางสาวสุทธิดา วงศ์หอย
2. ทีม Amateur ได้แก่ นายกฤตวิทย์ บุญชม, นายปรัญ ปิยะมโนธรรม และนายศุภชัย วงศ์เดอรี
โดยมีอาจารย์อภิญญา พงษ์ปรีชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการเข้าแข่งขันและให้กำลังใจนิสิต

    ผลการประกวดในครั้งนี้ มีทีมนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 2 ทีม ได้รางวัลชมเชย โดยมีรายชื่อสมาชิกในทีม ดังนี้
1. ทีม คนมีอนาคต ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ อู๋เถื่อน, นางสาวชนิสรา สร้อยมาศ และนางสาวสุทธิดา วงศ์หอย
2. ทีม Amateur ได้แก่ นายกฤตวิทย์ บุญชม, นายปรัญ ปิยะมโนธรรม และนายศุภชัย วงศ์เดอรี
โดยมีอาจารย์อภิญญา พงษ์ปรีชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการเข้าแข่งขันและให้กำลังใจนิสิต

    "การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2562" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ต่อยอดความรู้ด้านโลจิสติกส์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์