คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. ทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

โทรศัพท์ 038-352828 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)
สำนักงานเลขานุการ ต่อเบอร์ภายใน 661100 โทรสารต่อเบอร์ภายใน 661101
ศูนย์บริการการศึกษา ต่อเบอร์ภายใน 661200 โทรสารต่อเบอร์ภายใน 661201
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ต่อเบอร์ภายใน 661300 โทรสารต่อเบอร์ภายใน 661301
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการโทรศัพท์ 038-352828 ต่อเบอร์ภายใน 661215