นาฬิกาเทียบเวลาสอบ

นิสิตสามารถส่งข้อสอบได้เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง
ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ