TH : EN

หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Programs) ภาคปกติ และภาคพิเศษ

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ภาคปกติ: R02

ภาคพิเศษ: R08

ปรัชญาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจระหว่างประเทศ )

ภาคปกติ: R04

ภาคพิเศษ: R07

ปรัชญาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

ภาคปกติ: R14

ภาคพิเศษ: R15

ปรัชญาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)

ภาคปกติ: R16

ภาคพิเศษ: R17

ปรัชญาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงการจัดการโรงแรม)

ภาคปกติ: R20

ภาคพิเศษ: R21

ปรัชญาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)

ภาคปกติ: R22

ภาคพิเศษ: R23

ปรัชญาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

ภาคปกติ: R24

ภาคพิเศษ: R25

ปรัชญาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา)

ภาคปกติ: R32

ภาคพิเศษ: R33

ปรัชญาหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) "B.B.A. in International Business"

รหัสสาขา: R18

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) "B.B.A. in Management"

รหัสสาขา: R26

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา) "BBA in Digital Marketing and Branding"

รหัสสาขา: R27

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) "B.B.A. in Accounting"

รหัสสาขา: R28

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) "BBA in Logistics Management"

รหัสสาขา: R29

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงการจัดการโรงแรม) "BBA in Hospitality Industry Management" (Hotel Management)

รหัสสาขา: R30

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) "BBA in Hospitality Industry Management" (Contemporary Tourism Management)

รหัสสาขา: R31

การสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี

ภาคปกติ

   รับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ระบบใหม่ Thai University Central Admission System (TCAS)

ภาคพิเศษ

   รับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ระบบใหม่ Thai University Central Admission System (TCAS)

   โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เรียนจันทร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-19.30 (ขึ้นอยู่กับตารางเรียน) รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

ดูรายละเอียด
ภาคพิเศษ แตกต่างจาก ภาคปกติ อย่างไร

   1.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่าภาคปกติ

   2.ช่วงของเวลาเรียน นิสิตภาคปกติจะเริ่มเรียนในเวลา 09.00-16.00 วันจันทร์-เสาร์ และนิสิตภาคพิเศษจะเริ่มเรียนในเวลา 13.00-19.30 วันจันทร์-อาทิตย์

*** หมายเหตุทั้งนี้เวลาเรียน และตารางเรียน ของนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการลงทะเบียนของนิสิตแต่ละบุคคล


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตปริญญาตรี