TH : EN

ด้านการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาการย้ายหลักสูตรสำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2566 (สำหรับนิสิตในคณะวิทยาการจัดการ) เกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2566 (สำหรับนิสิตนอกคณะวิทยาการจัดการ) เทียบรายวิชาของหลักสูตรสาขาบัญชีบริหาร ประกาศการเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี เพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดอัตรค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(English Preparation) ประกาศหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติการขออนุญาติสอบชดเชยของนิสิต
ประะกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารรับรอง หลักสูตรบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 2559 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี 2559 แนวทางการแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU 7 แต่งตั้งคณะกรรมสอบสวนฯ กรณีนิสิตส่อทุจริตฯ ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา) ระเบียบว่าด้วยกลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุ่นนิสิตชาวต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(ภาคปกติ)คณะวิทยาการจัดการ) ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารกองทุนพัฒนานิสิต ปี 2564 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับนิสิตในการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 19/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์พิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) และปรับรูปแบบการทำงานของคณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 15/2563 เรื่องมอบหมายผู้กำหนดค่าเป้าหมายและดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงาน คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 49/2562 เรื่องมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจด้านวิชาการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 38/2562 เรื่องรายชื่อผู้แทนสายสนับสนุนและช่วยวิชาการในกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนและการจ่ายเงินสมนาคุณ ภาคปกติ