TH : EN

ด้านการบริหาร

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 7/2565) คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2745/2565) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้(คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2746/2565) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2974/2565) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1718/2562) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 308/2563)
ระเบียบการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการใช้บริการอื่นๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่องมอบหมายภารกิจให้รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และการบริหารและการปฏิบัติงาน ในงานส่วนกลางของคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 57/2565) คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์พิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) และปรับรูปแบบการทำงานของคณะวิทยาการจัดการ(คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 19/2563) คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่องมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจด้านวิชาการ(คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 49/2562) ประกาศ กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนและการจ่ายเงินสมนาคุณ ภาคปกติ