ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 • February,2024 - เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์
 • February,2024 - รับฟังบรรยายกิจกรรมเพื่อสังคมและนำเสนอโครงการ (Pitching Project) ให้กับคณะผู้บริหารบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • February,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโลมาแหลมฉบัง และทีมงานบริหารงานชุมชนโรงกลั่นไทยออยล์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อการพัฒนาสู่สินค้ามาตรฐาน
 • February,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตที่จะเดินทางไปฝีกงานในต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านนิสิตฝึกงานระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และ Chareon Pokphand Food Philippines Corporation (CPFPC) Aqua Culture Business, Tabaan, Philippines
 • February,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำนิสิตฝึกงานสาขาบัญชีบริหาร เดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตร โดยมีผู้บริหาร CPFPC ให้เกียรติการต้อนรับ
 • February,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการสามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี
 • February,2024 - ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำนิสิตสาขาบัญชีบริหาร 3 ท่าน เข้าพบคณะผู้บริหาร CPFPC พร้อมพิธีการส่งมอบตัวนิสิตฝึกงานอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการส่งนิสิตฝึกงาน ภายใต้ MOA ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับ Chareon Pokphand Food Philippines Corporation (CPFPC)
 • February,2024 - นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาบัญชีบริหาร ข้าฟังการอบรมบรรยายเบื้องต้นในภาพรวมธุรกิจและการฝึกงาน โดยคุณ วินัย มะลิเครือ Assistant Vice President , Human Resources and General Affairs และ หัวหน้าส่วนงานฝ่ายบัญชี
 • February,2024 - คณะผู้วิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ U2T ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าและประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้การดำเนินงานของโครงการ U2T
 • February,2024 - คณะวิทยาการจัดการ ม.กษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วรรณวิภา หงส์นภาดล อาจารย์สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะนักวิจัยร่วม อผลงานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
 • February,2024 - คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สโมสรนิสิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • February,2024 - ขอแสดงความยินดีกับน้องนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการยุวทูตคณะวิทยาการจัดการ We are KUMS Young Ambassadors 2024
 • February,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการต่าง ๆ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน”
 • February,2024 - ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการจัดการเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 ประเภทประชาชนทั่วไป หญิง
 • February,2024 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา และอาจารย์มุขสุดา พูลสวัสดิ์ รางวัลชมเชย KU INNOVATION AWARD 2023 จากงานวิจัยคู่มือและต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
 • February,2024 - นิสิตคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขัน Thailand Macro-Business Simulation Competition 2024 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมหารือกับ School of Economics and Management, Harbin Engineering University ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดการสัมมานาในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่” โดยได้รับเกียรติ จากคุณไกรรวี ศิริกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และอดีตเอกอัครราชทูต กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส มาบรรยาย
 • January,2024 - คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 28
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 1 (สายวิชาการ)
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าปรึกษาหารือกับ College of International Cooperative Education, Harbin Engineering University (CICE-HEU) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ข้าปรึกษาหารือกับ School Of Foreign Studies, Harbin Engineering University (SFS-HEU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ รวมถึงริเริ่มหารือเรื่องนิสิตแลกเปลี่ยน รวมถึงการออกแบบหลักสูตรร่วมกันในอนาคต
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงาน
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ ผู้แทนผู้บริหาร และบุคลากร จากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2567
 • January,2024 - คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA
 • December,2023 - เสนอชื่อนิสิตดีเด่นฯ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
 • December,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Faculty of Agribusiness and Commerce, Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้ โครงการ New Zealand Prime Minister Scholarship for Asia
 • December,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ทัชชกร สัมมะสุต อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ได้รับรางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566 จากสมาคมฟ้าสีรุ้งและกระทรวงยุติธรรม
 • December,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรางวัลคุณภาพ การจัดการความรู้และผลงานด้านความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
 • December,2023 - คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบปีที่ 17
 • December,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
 • December,2023 - การประชุมบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2566
 • December,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชยพจน์ ลีอนันต์ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 • December,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดี กับผศ.ปฐมวัฒน์ สุระประจิต และดร.ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ กับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 • December,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารของคณะฯ
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าพบทีมผู้บริหารระดับสูง ทางบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ เพื่อประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงานในสายงานธุรกิจสัตว์บก (Agro Business) ณ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการด้านนิสิตฝึกงาน (MOA internship program) ร่วมกับ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Department of Business Administration, Central Luzon State University (CLSU-CBAA)
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าพบ Dr. Edgar A. Orden, University President, Central Luzon State University (CLSU)
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงานในสายงานธุรกิจสัตว์น้ำ(Aqua Business) ณ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในหลักการและรายละเอียดการฝึกงานของนิสิต ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ฟิลิปปินส์ (CPF ฟิลิปปินส์)
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับ University of the Philippines
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมหารือและทำความเข้าใจในกรอบความร่วมมือทางด้านการศึกษาด้านนิสิตแลกเปลี่ยน Credit Transfer กับ College of Business Administration & Accountancy (CLSU-CBAA)
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำนิสิตภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เข้าศึกษาดูงานในสายงานธุรกิจการบินและการจัดการโรงแรม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรมโนโวเทล
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 27
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ชยพจน์ ลีอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
 • November,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • October,2023 - ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนช่วยวิชาการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชยในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 3
 • October,2023 - หลักสูตรการตลาดจัดโครงการการนำเสนอแผนการตลาดต่อผู้บริหาร ภายใต้โครงการ Marketing Element in Subject พัฒนาทักษะตามรายวิชา
 • October,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมออนไลน์กับตัวแทนของ Central Luzon State University (CLSU)
 • September,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาซอฟท์บอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19   ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 • September,2023 - ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ให้การต้อนรับคุณศีกร เจนวรกุลชัย และตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เข้ามาแนะนำโครงการประกวดแผนแผนธุรกิจต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรกรไทยไปเวทีโลกกับ ธ.ก.ส. ในรายการ “Small Box More Think กล่องเล็กคิดใหญ่” กับโจทย์ “ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรไทยเป็นธุรกิจสุดปัง”
 • September,2023 - กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
 • September,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค “SEC Capital Market Regional Seminar 2023” เพื่อต่อยอดงานวิจัยใช้วางนโยบายพัฒนาตลาดทุน
 • September,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับวิทยาเขตในการประชุม “Meeting for Discussion on Collaboration” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ Kochi University ประเทศญี่ปุ่น
 • September,2023 - นิสิตแขนงการโรงแรม สาขาการจัดการอตสาหกรรมการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เข้าร่วมงาน Pattaya Hospitality Challenge 2023
 • September,2023 - นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ คว้ารางวัล กับโครงการ "Young Socialpreneur Hackathon KU @ Sriracha "
 • August,2023 - นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน คว้ารางวัลจากการเข้าร่วม 2 โครงการด้านการเงินและการจัดการลงทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • August,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 28 ประจำปี 2566
 • August,2023 - คณาจารย์ สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็น วิทยากรฝึกอบรมโครงการเรียนรู้การลงทุน..ก่อนทำธุรกิจแนวใหม่ ให้กับตัวแทนเครือข่ายชุมชนรอบเครือไทยออยล์ทั้ง 10 ชุมชน
 • August,2023 - ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสมีคะแนนสอบติดอันดับ Top 100 ระดับประเทศ ในโครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2023 ซึ่งจัดโดย กระทรวงพาณิชย์
 • July,2023 - นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลจากการเข้าแข่งขันในโครงการ
 • July,2023 - บรรยายการฝึกอบรม การสื่อสารการตลาดและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคนระหว่างวัยในชุมชนเกษตร กรรม ณ ห้วงเวลาของสถานการณ์ที่ผันผวน
 • July,2023 - นิสิตสาขาการตลาด และสาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ Tollway บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมทำเพ้นท์ถุงผ้าจากเสื้อเหลือใช้กับน้อง ๆ มูลนิธิบ้านจริงใจ ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ชลบุรี ใน โครงการ “ยืดอกเพ้นท์ถุง”
 • June,2023 - นิสิตคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติโครงการ
 • June,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี
 • June,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ได้มอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะผู้แทน ลุยสร้างเครือข่ายนานาชาติ พูดคุยความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย นักเรียนแลกเปลี่ยน & การโอนหน่วยกิต กับมหาวิทยาลัย ในประเทศประเทศเกาหลี
 • June,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์ อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “สาขาบริหารธุรกิจ
 • June,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมพูดคุย เตรียมความพร้อมในการทำความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงานกับทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอเรชั่น ฟิลิปปินส์ ( CPF Philippine) ประเทศฟิลิปปินส์
 • May,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • May,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ กับ Tatung University ประเทศไต้หวัน
 • May,2023 - Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus participated in meeting with Tatung University, Taiwan
 • May,2023 - คณะกรรมการโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ต พัทยา
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการยุวทูตคณะวิทยาการจัดการ We are KUMS Young Ambassadors 2023 เพื่อค้นหา 10 ผู้แทนนิสิตเป็นทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการ HTM Festival 2023 ครั้งที่ 7 “ท่องเที่ยวยืน 1 ท่องเที่ยงยั่งยืน” การแข่งขันทักษะในอุตสาหกรรมการบริการในระดับอุดมศึกษา
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติไม่ให้สูญหายไป
 • April,2023 - นิสิตการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา และสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัล The First Thailand National Competition ,Macro Business Simulation Game, จำนวน 2 ทีม จากกิจกรรมการแข่งขัน The First Thailand Macro Business Simulation 2023
 • April,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus organized the We are KUMS Young Ambassadors 2023 project to find 10 student representatives as public relations ambassadors of the Faculty of Management Sciences
 • April,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus organized the 7th HTM Festival 2023 project titled “Enduring Tourism 1, Sustainable Tourism”, a service industry skills competition for tertiary level
 • April,2023 - The Faculty of Management Sciences participated in the traditional Songkran Day event of Kasetsart University, Sriracha Campus which is the preservation and continuation of Thai Culture which is the national heritage that will never be lost
 • April,2023 - The Digital Marketing and Branding Major from the Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus had won The First Thailand National Competition, Macro Business Simulation Game, there were 2 teams that participated in The First Thailand Macro Business Simulation 2023
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “สาขาบริหารธุรกิจ"
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จารุพร ตั้งพัฒนกิจ อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “สาขาบริหารธุรกิจ"
 • April,2023 - "คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในกิจกรรม SUMMER COURSE 2023 “A learning Zone of 21st Century : Fun & Exploration” "
 • April,2023 - Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus visited Tatung Company Taiwan.
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เยี่ยมชมบริษัท Tatung ประเทศไต้หวัน
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เยี่ยมชม Island-wood International Ecology Co, Taiwan
 • April,2023 - Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus Visit Island-wood International Ecology Co, Taiwan
 • March,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ บริษัท Maersk Line (Thailand) Ltd. จัดกิจกรรม Maersk x Faculty of Management Sciences ให้ความรู้แก่นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมรือ กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือการพิจารณาให้ทุนการศึกษาและรับเข้าปฏิบัติงาน
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการ "การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ" (Intercultural Communication)
 • March,2023 - ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวด MS Brand Ambassador 2023 เพื่อค้นหาตัวแทน 10 คน เป็นทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • March,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไปร่วมจัดกิจกรรมทำกระปุกออมสินและสมุดรายรับรายจ่าย กับน้องๆ โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ใน โครงการ “ออมเงิน ออมฝัน ปั้นอนาคต”
 • March,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอ “โครงการบูรณาการความรู้ระหว่างห้องเรียนกับภาคธุรกิจ”
 • March,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าไปติดตามผลการออมเงินและสมุดรายรับรายจ่ายและมอบของรางวัลให้แก่ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ใน โครงการ “ออมเงิน ออมฝัน ปั้นอนาคต” ระยะที่ 2
 • March,2023 - DSV Air & Sea บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรจากประเทศเดนมาร์ก ร่วมมือกับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการ DSV Campus Talk ให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายดำรงค์ สุขเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขนุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัด กิจกรรมจิตอาสา MS เพื่อชุมชนและสังคม ณ. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • March,2023 - ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมประชุม หารือกับสถานฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
 • March,2023 - เชิญชวน..นิสิตทุกท่าน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ และใช้ประกอบการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร)
 • March,2023 - The Logistics Management Major of the Faculty of Management Sciences has arranged a collaborative activity with Maersk Line (Thailand) Ltd. titled Maersk x Faculty of Management Sciences in order to educate students majoring in Logistics Management
 • March,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus attended a meeting with Thai Steel Cable Public Company Ltd. for a partnership in granting scholarships and accepting work placements
 • March,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus organized an “Intercultural Communication” Project
 • March,2023 - The Digital Marketing and Branding Major of the Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus have participated in making a penny bank, and income and expense book with the children from Wat Manorom School in Sriracha, Chonburi in the activity titled “Save Money, Save Dreams, Build the Future”
 • March,2023 - The Logistics Management Major of the Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus presents “Knowledge Integration Project between the Classroom and the Business Sector” Activity
 • March,2023 - The Digital Marketing and Branding Major of the Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus have gone to follow up on the results of the savings and expenditure books of the students at Wat Manorom School in Sriracha, Chonburi in the second phase of the activity titled “Save Money, Save Dreams, Build the Future”
 • March,2023 - DSV Air & Sea, an international freight forwarding agency that is also a complete logistics service provider from Denmark, in collaboration with the Logistics Management Major, organized the DSV Campus Talk project for the students studying under the Logistics Management Major
 • March,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus had organized an MS volunteer activity for the community at Ban Nong Phai School (Yod Rat Bamrung) in Nong Prue Subdistrict, Phanat Nikhom, Chonburi Province
 • March,2023 - The Faculty of Management Sciences attended the meeting to consult with the Embassy of Finland in Thailand to find ways to collaborate for an academic exchange, teaching and research development
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อรำลึกถึง สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมหารือกับโรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือชุมชนของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ คณะครูและคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
 • February,2023 - ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม โครงการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ” “Intercultural Communication”
 • February,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการไปร่วมทาสีปรับปรุงห้องน้ำและเครื่องเล่น ให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ อ.พนัสนิคม ในโครงการ GIVE FOR FUN ปันสุขให้น้อง
 • February,2023 - ความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Soft skill ที่จำเป็นต่อการได้งาน: อีเมล์ บุคลิกภาพ การสื่อสารในที่ทำงาน" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 • February,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus participated in a wreath-laying ceremony at Sam Buraphachan Monument on the founding anniversary of Kasetsart University, 2nd February
 • February,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus attended a meeting with Thai Oil Public Company Limited in order to find a way to promote and enhance the quality of life of communities and for society to grow sustainably
 • February,2023 - The Faculty of Management Sciences went to visit and listen to a lecture on the social activities of Thai Oil Refinery to help the community
 • February,2023 - GIVE FOR FUN, Share Happiness to the Little Ones: The Repainting of Wat Mai Tha Pho School’s lavatory and recreational structures by the Digital Marketing and Branding Major of the Faculty of Management Sciences
 • February,2023 - In collaboration with the Faculty of Management Sciences, the Science Faculty have invited two of the professors from the Faculty of Management Sciences. These two professors have received the invitation to share their knowledge through a training titled “Soft Skills in the Workplace: Email Writing, Work Conduct, and Communication Skills” with the fourth year level students of the Science Faculty
 • February,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus had the opportunity to welcome and give a firsthand view of the faculty to the teachers and grade 6 secondary school students from Wat Mai Krong Thong Secondary School Under Royal Patronage of Somdech Phra Debaratanarajasuda Chao Fa Maha Chakri Sirindhorn Rathasimagunakornpiyajat Sayamboromrajakumari
 • January,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วรรณวิภา หงส์นภาดล อาจารย์ประจำสำนักสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน "สาขาภาษาอังกฤษ"
 • January,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
 • January,2023 - ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อบรมหลักสูตร การวางแผนการจัดนำเที่ยวสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • January,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด (Kuehne + Nagel Ltd.) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • January,2023 - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ในรายวิชาการตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับนิสิตสาขาการตลาด
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี ๒๕๖๕
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณะ จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการแนะนำหลักสูตร การศึกษาต่อภายในประเทศไทยให้กับมหาวิทยาลัย
 • November,2022 - คณะวิทยาการจัดการ โดยศูนย์บริการการศึกษา จัดโครงการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • November,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Chistopher Gan คณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้โครงการ New Zealand Prime Minister Scholarship for Asia
 • November,2022 - ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • November,2022 - KUMS (Open House) เปิดบ้านการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา