TH : EN

คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน

คณะกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภายนอก คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 123/2565 คณะกรรมการกองทุน คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 108/2565 คณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 109/2565 คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 110/2565 คณะกรรมการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 111/2565 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 112/2565 คณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 114/2565 คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 115/2565 คณะกรรมการกำกับดูแลสินทรัพย์ ระบบสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 116/2565 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และสอบทานรายงานทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 117/2565 คณะกรรมการวางแผนอัตรากำลัง คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 118/2565 คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 120/2565 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 121/2565 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11 คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 02/2565 พ้นจากคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 29/2565
คณะกรรมการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 42/2564 คณะกรรมการดำเนิงานและพัฒนายุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 43/2564 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 44/2564 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 45/2564 คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 46/2564 คณะกรรมการกำกับดูแลสินทรพย์และแสวงหารายได้ คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 47/2564 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลสารสนเทศทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 48/2564 คณะกรรมการพัฒนาสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 49/2564, 67/2564 คณะกรรมการวางแผนอัตรากำลัง คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 49/2564 คณะกรรมการจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 51/2564 คณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 16/2564,76-2564 คณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10 คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 79/2563 คณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 15/2564 คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการ คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 17/2564