TH : EN
Header

สัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน

ตราประจำมหาวิทยาลัย

   ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง

ตราประจำคณะ

   ตราประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นรูปพังงา ประกอบกับตัวอักษร "KU" หมายถึง Kasetsart University และ "MS" หมายถึง Faculty of Management Sciences ในส่วนท้ายมีข้อความระบุว่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สีประจำคณะ : สีฟ้าใส
เพลงประจำคณะ : มีจำนวน 10 เพลง ดังนี้
  • 1. วิทยาการจัดการ ศรีราชา
  • 2. สามัคคีสีฟ้า ศรีราชา
  • 3. ชิวิตสุขสันต์
  • 4. วันต้องจากกัน
  • 5. MS Represent
  • 6. GET A
  • 7. จากคนในคณะ (Secret admirer)
  • 8. พังงาในหัวใจ
  • 9. AGGIE CHEER
  • 10. ออกทะเล