TH : EN

สัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน

ตราประจำมหาวิทยาลัย

   ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง

KU Brand KU Name Brand
ตราประจำคณะ

   ตราประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นรูปพังงา ประกอบกับตัวอักษร "KU" หมายถึง Kasetsart University และ "MS" หมายถึง Faculty of Management Sciences ในส่วนท้ายมีข้อความระบุว่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

MS Brand
สีประจำคณะ : สีฟ้าใส
เพลงประจำคณะ : มีจำนวน 10 เพลง ดังนี้